Home

Nynorsk språkhistorie

Nynorsk er eit norsk skriftspråk som høyrer til dei vestnordiske språka i den germanske språkfamilien. Nynorsk og bokmål er dei to skriftspråksvariantane av norsk. Nynorsk blir nytta av om lag 600 000 personar i Noreg i dag. Det står sterkt i massemedium, i offentleg forvaltning og i kyrkja. Det har ein trygg posisjon i skuleverket, men er lite brukt i det private næringslivet Magritt Jarlsdotter Grimstad er lærar på Kolvikbakken ungdomsskole i Ålesund. Ho opplevde at undervisninga i språkhistorie var oppdelt og lite samanhengande når ulike delar var lagde til ulike steg: litt til åttande, litt til niande og litt til tiande. Oppdelinga gjorde at mange elevar mangla oversikt Skriftspråket Det nynorske skriftspråket byggjer på norsk folkemål. Dei fleste norsktalande nyttar eit språksystem og eit ordtilfang som ligg nærmare nynorsk enn bokmål. ForfattarROLF THEIL SpråkfamilieNynorsk er eit nordisk (eller nordgermansk) språk. Nordisk er ei grein av germansk, som er ei grein av den indoeuropeiske språkfamilien. Det er vanleg å dele dei nordiske språka i [

Bokmål og nynorsk er derimot to varianter av det samme språket. De likner hverandre i stor grad, og alle som forstår bokmål, forstår også nynorsk, og omvendt. Forklaringen på denne svært spesielle og uvanlige språksituasjonen finner vi i norsk språkhistorie Norsk språkhistorie omhandler det norske språkets utvikling fra dets opprinnelse som eget språk frem til i dag.. Norsk språkhistorie 800-1400; Norsk språkhistorie (1400-1800) Norsk språkhistorie (19. århundre) Norsk språkhistorie (1830-1900

nynorsk - Store norske leksiko

Språkhistoria på 11 minutt - Nynorsksentere

Språkhistorie og språkpolitikk. Språket er i stadig endring. Språkhistoria forteller oss hvordan historiske hendelser, teknisk utvikling og politiske beslutninger har påvirka språkutviklinga fra norrøn tid og fram til i dag. Vis mer. Læringsressurser Språkhistorie på 1800-tallet På 1800-tallet var skriftspråket i Norge dansk. Etter at unionen med Danmark ble oppløst i 1814, mente mange i Norge at vi måtte ha et eget, norsk skriftspråk. Språkdebatten på 1800-tallet handlet i stor grad om identitet. At mange ønsket et norsk skriftspråk må ses på som en del av nasjonsbygginge Norsk språkhistorie. Om problemene rundt det å ha to skriftspråk. og nynorsk, da kalt landsmål, kraftig opp. De to skriftspråkene konkurrerte om tilhengere, og drev nærmest en krigføring seg i mellom. Tilhengerne av landsmål brukte ofte nasjonalitets-argumentet;. Språkhistorie, eller historisk lingvistikk, er studiet om korleis naturlege språk endrar seg over tid, både studiet av konkrete språkfamiliar (og dermed språkslektskap) og allmenne prinsipp for språkleg endring.. Ei sentral hending i lingvistikken si historie er trykkinga i 1788 av eit føredrag William Jones heldt i The Asiatic Society i 1786 i Bengal Norsk språkhistorie. Inneholder en oversikt over norsk språkhistorie fra ca. 1814-1990. I 1929 ble riksmål og landsmål erstatta med bokmål og nynorsk. 1938-reformen var svært omfattande. Tanken bak reforma var å gjøre rettskrivinga enklare, men det motsette skjedde

Vigmostad & Bjørke AS, Fagbokforlaget Kanalveien 51 5068 Bergen Organisasjonsnummer: 964 234 973 MVA Telefon: +47 55 38 88 00 E-post: post@fagbokforlaget.no Kontakt os Språkrådet - informasjon om norsk språk, bokmål og nynorsk, reglar og råd, øvingar, språkhistorie, språkver Norsk språkhistorie 1900 tallet 1. Norsk språkhistorie 1900-tallet 2. De store linjene 1800-tallet: To skriftspråk lanseres 1853: Landsmål (Ivar Aasen) 1862: Riksmål (Knud Knudsen) 1885: Jamstellingsvedtaket 1900-tallet: Rettskrivningsreformer Forsøk på tilnærming mellom bokmål og nynorsk nynorsk. Likevel er slektskapen tydeleg nok til at vi framleis lett kan høyre og sjå at dei skandinaviske språka kjem frå same opphav, og at vårt eige språk slik vi bruker det i dag, både i skrift og i tale, har klatra.

Denne stikkordpregete teksten dekker sentrale sider ved norsk språkhistorie. Årsaken til valget av den 'konsentrerte' framstillingsformen er et ønske om å gjøre siden så oversiktlig som mulig. Perioden fra gammelnorsk/norrønt til nynorsk (ca. 1525) kaller vi mellomnorsk periode Norsk språkhistorie: fra 1900-tallet til idag. språkrådet. Språkpolitikken handlet i første halvdel av 1900-tallet om hvordan bokmål og nynorsk kunne samles til et språk. Det var flere tiltak som ble gjort for dette. Rettskrivningsreform (1907). Eit storverk om nynorsk skjønnlitteratur - frå Ivar Aasens tid til i dag. I Nynorsk litteraturhistorie gjev Jan Inge Sørbø eit heilt nytt perspektiv på norsk litteratur. Han viser korleis nynorske forfattarar både har forma dei litterære normene i periodane dei levde i - og opponert mot dei. Aasen protesterte mot nasj Blog. Oct. 28, 2020. Remote health initiatives to help minimize work-from-home stress; Oct. 23, 2020. The best video templates for 7 different situation Kjøp 'Norsk språkhistorie i eldre nynorsk tid (1525-1814), minneskrift for Kjartan Ottosson' av Helge Sandøy fra Norges raskeste nettbokhandel. Vi har følgende formater tilgjengelige: Heftet | 978827099655

Nynorsk og bokmål. Selv om det blant språkhistorikere til nå ikke har vært vanlig å snakke om ideologi i sammenheng med norsk språk, så kommer ideologi-vinkelen forskerne denne gangen har valgt ikke veldig overraskende på lesere som vet at vi både har to evig kranglende målformer, en rad dialekter (der folk ofte er fryktelig opptatt av sin egen) og etter hvert flere minoritetsspråk (1) norsk språkhistorie frå urnorsk til moderne norsk (2) grammatisk, geografisk og sosial talemålsvariasjon. Studiet av språkhistoria skal gi innsikt i språkutvikling generelt og framveksten av norsk spesielt, både dialektane og målformene bokmål og nynorsk Sammendrag norsk språkhistorie 1. Sammendrag norsk språkdebatt og språkplanlegging i Norge og NordenSpråk og samfunn i Norge på 1800-tallet1814 1830-åra 1840-åra 1850-åra 1860-åra 1870-åra 1880-åra 1890-åraSlutt på Wergeland, Innsamling 1853: Aasen 1862: 1878: 1887: 1892:dansketida: Welhaven og av eventyr og lanserer «Lydrett» Skoleundervi «Dannet Nordahlunion med P. A. Munch. Nynorsk ble skapt i 1814. 2. Hvilket skriftspråkhadde Norge i 1814? Dansk. Norsk. Svensk. 3. Hva var dannet dagligtale? Dansk med norsk uttale og noen norske ord, slik embetsklassen snakket. Talespråket til folk uten utdannelse. Talespråket på skolene. 4. Hva var talespråketi Norge ved begynnelsen av 1800-tallet? Norske dialekter. Dans

Norsk språkhistorie, notater gruppe 4 (Majlinda, Maria, Inger, Malin) Nynorsk historie og Ivar Aasen Nynorsk i dag: Bokmålet dominerer kvantitativt, ikke minst på grunn av sin dominans i hovedstadsområdet og i andre storbyområder. Skoleåret 2009/10 hadde 13,2 % av grunnskoleelevene nynorsk som opplæringsspråk. Noen statistikk over nynorskbrukere finnes ikke, men tallet blir alminnelig. I nynorsk ordliste vil du finne innvirkning av midlandsnormalen i perf. partisipp av sterke verb. F.eks. Vere - var - vore (vori) 1898 Redegjørelse til departementet fra Moe, Aars og Hofgaard. Utgjorde grunnlaget for 1907-reformen. Hovedsyn : 1. Skillet mellom skriftspråk og norsk uttale skal jevnes ut Storby vs landsbygd Embetsmenn - riksmål Ville forholde seg til DK Folk fra bygda - landsmål Et språk laget av alle dialekter Oppgave: Hvorfor og hvordan har nynorsk oppstått og utviklet seg fram til idag? Norge selvstendig - eget skriftspråk Konklusjon: Nynorsk oppstod i ca å Norsk språkhistorie i eldre nynorsk tid (1525-1814) Legg i ønskeliste. Norsk språkhistorie i eldre nynorsk tid (1525-1814) minneskrift for Kjartan Ottosson. Sandøy, Helge Jahr, Ernst Håkon. Heftet. Som et sideprosjekt til Norsk språkhistorie kom i 2011 boka Norsk språkhistorie i eldre nynorsk tid (1525-1814) av Helge Sandøy & Ernst Håkon Jahr (red.). Denne våren kom oppfølgeren Talemål etter 1800.Norsk i jamføring med andre nordiske språk, som tar for seg talemålsendringer i Norden de to siste århundrene.. Fra baksideteksten

Skriftspråket - Nynorsk

Argumentet «tuftet på dialektene» går på teori, ideologi og språkhistorie; i praksis spiller det ingen rolle. Årsaken til at det er vanskeligere å lære å skrive nynorsk enn riksmål/bokmål, er at nynorsken er sjelden å se utenom Vestlandet; man lærer lettest å skrive det man har for øynene daglig språkhistorie litteraturhistorie sjangerlære. Norge har to offisielle skriftspråk. Det innebærer blant annet at alle offisielle dokumenter må trykkes på både bokmål og nynorsk, at minst 25% av programmene på NRK må være på nynorsk, at lærebøker må skrives og. Norsk språkhistorie. Norsk språkhistorie er en sentral del av norskfaget. På 1840- og 50-tallet arbeidet Ivar Aasen med å skape landsmålet - senere nynorsk - basert på de norske dialektene. Samtidig arbeidet språkmannen Knud Knudsen med å fornorske det danske skriftspråket,. Språkhistorie. Skrevet av Astrid Brennhagen 10.02.2020. I M4B er språkhistorie tema i norsktimene. Her kan du lese om hvorfor vi har bokmål og nynorsk. Dato: 10.02.2020. Dansketida 1380-1814. Svartedauden var en dødelig, smittsom sykdom som kom til Norge i 1349 Hva er bokmål - Hva er nynorsk - Hvor mange dialekter har vi på norsk? Norskbloggens lesere har bedt oss forklare den spesielle språksituasjonen i Norge. For å svare på disse spørsmålene må vi se på litt språkhistorie først. tirsdag, 20. mars 201

Nynorsk og bokmål Norsk språkhistorie - Studienett

Norsk språkhistorie

Norsk språkhistorie. 08 apr '18 10:00 De kalles bokmål og nynorsk. Vi nordmenn prater mange forskjellige dialekter, men når vi skriver, må vi skrive enten bokmål eller nynorsk. Bokmål er den mest brukte målformen i landet Språkhistorie 1940-60 Arnulf Øverland i arbeidsværelset sitt. CC Men ikke alle likte tanken om en tilnærming mellom nynorsk og bokmål. Formannen i Riksmålsforbundet, Arnulf Øverland, fortvilte over alle tilnærmingsformene i bokmålet. Bokmålet hadde ingen egen litteratur, mente han Målet med dette emnet er at studentane skal få kjennskap til tema som norsk språkhistorie og bakgrunnen for nynorsk og norsk språkpolitikk i korte trekk. Dei skal og verte kjende med viktige skilnader mellom bokmål og nynorsk og hovudtrekka i nynorsk grammatikk. Studentane skal dessutan lære å uttrykke seg skriftleg på nynorsk Nynorsk ordliste. Tradisjonell og einskapleg norm. Oslo 2017 Helge Sandøy og Agnete Nesse (red.): Norsk språkhistorie I-IV. Oslo 2016-2017 Arne Torp og Lars S. Vikør: Hovuddrag av norsk språkhistorie. Oslo 2014 Ivar Aasen: Norsk Grammatik. Kristiania 1864 Ivar Aasen: Norsk Ordbog med dansk Forklaring. Kristiania 187 Dette er eit ferdigheits- og kunnskapsemne retta mot internasjonale og minoritetsspråklege studentar som ynskjer å få meir kunnskap om det norske språklandskapet. Emnet gir ei innføring i norske dialektar, norsk språkhistorie og nynorsk som både kulturarv og bruksspråk. I studiet legg ein.

Barn og unge Den kulturelle skulesekken Nynorsk kultursentrum er den institusjonen som lager flest nynorske musikk-, litteratur- og teateropplevingar for Den kulturelle skulesekken. Vi samarbeider med forfattarar, musikarar, dramatikarar, skodesepelarar og regisørar for å skape dei beste opplevingane for barn og ungdom. Dersom du har spørsmål om produksjonane våre eller kanskje ein idé. Kapittel 12 - Språkhistorie på 1800-talet 1. Skriv tre stikkord for språksituasjonen i Danmark-Noreg på 1700-talet som har betydning for språkdebattane på 1800-talet Språkhistorie DRAFT. 8th - 10th grade. 73 times. Other, World Languages. 72% average accuracy. 3 years ago. aleped2. 1. Save. Edit. Edit. Språkhistorie DRAFT. 3 years ago. by aleped2. En sammensmeltning av nynorsk og bokmål. At bokmål overtar som eneste skriftspråk. At nynorsk overtar som eneste skriftspråk. At det utvikles et helt. Nynorsk (translates to New Norwegian) is one of the two written standards of the Norwegian language, the other being Bokmål.Nynorsk was established in 1929 as the state-sanctioned fusion of Ivar Aasen's standard Norwegian language (Norwegian: Landsmål) with the Dano-Norwegian written language ().Nynorsk is a variation which is closer to Landsmål, whereas Bokmål is closer to Riksmål Temaa har ofte vore grammatikkundervisning, dialektlære, språkhistorie og lyrikk. Men nynorsk kan brukast i alle emne og i alle fag, og vi treng eit auka medvit om å bruke nynorsk i det daglege, t.d. på tavla og på læringsplattforma. Les mykje og bruk nynorske teksta

Norsk språkhistorie - Wikipedi

 1. Tema for denne uka for øvrig (mandag og torsdag) blir nynorsk. Jobb med nynorskkurs på NDLA og gjør oppgaver på språkrådet sine nynorsksider. Se en film om hvert tema og finn tilhørende oppgaver i språkrådet sitt øvingsrom. Mandag 10.3 Oppgåver og tekster til norsk språkhistorie 1800-tale
 2. g mellom bokmål og nynorsk eller ikkje
 3. Vi gjer oppmerksam på at dette er studieinformasjon for studieår 2020-2021. Emnet gjev innføring i nordisk (særleg norsk) språkhistorie, både den indre og den ytre, med særleg vekt på tida etter 1800 og framveksten av dei to offisielle norske skriftmåla, nynorsk og bokmål
 4. Vi gjør rede for noen sentrale likheter og forskjeller mellom norrønt og moderne norsk språk. Norsk inngår i fag til generell studiekompetanse og allmennfagl..
 5. I denne videoen har jeg samlet lure, digitale tips og de vanligste feilene i nynorsk. Det utgjør en liste med 10 punkt. Stopp gjerne videoen og skriv ned din..

Norsk - Språkdebatt og språkpolitikk på 1800-tallet - NDL

 1. Norsk språkhistorie handlar om utviklinga av det norske språket frå opphavet i urnordisk fram til moderne norsk. Det er vanleg å dele norsk språkhistorie inn i fire tidsperiodar, Store norske leksikon er et gratis og komplett oppslagsverk skrevet av fagfolk på bokmål og nynorsk
 2. ister Abid Raja var spesielt fornøyd med det løftet han mener nynorsken har fått i den nye språkloven som.
 3. Kven er «far» til nynorsken? Kva heiter det eldste skriftspråket i Noreg? Kven har skrive teksten til nasjonalsongen «Ja, vi elsker»? 25 spørsmål om norsk språkhistorie. Skjerp hjernecellene og vis kva du kan! Trykk her for å starte kvissen
 4. og jeg drøftet videre etter norsktimens slutt. Et annet spørsmål som stadig dukket opp i

Norsk språkhistorie (20

 1. Litt om nyere språkhistorie Det var i 1830-årene at en for alvor begynte å diskutere språkforholdene i Norge. Unionen med Danmark var historie, og den norske nasjonalromantikken var blitt et nytt samlingspunkt. Det ble en nasjonal oppgave å skaffe landet vårt et eget skriftspråk som var tilpasset vår norske natur, være- og tenkemåte
 2. oversetter på nynorsk. Vi har én oversettelse av oversetter i bokmål-nynorsk ordbok med synonymer, definisjoner, eksempler på bruk og uttale. Norsk Bokmål. Norsk Nynorsk. oversetter m. omsetjar. Legg til ny oversettelse. Bøyelsen av oversetter som substantiv. Entall. Flertall. Ubestemt form
 3. Hovuddrag i norsk språkhistorie Navn: Torp, Arne Vikør, Lars S. Fjernord (prosjekt) Publisert: [Oslo] : Ad notam Gyldendal, 1993 Omfang: 342 s. Overordnet post: Norbok Språk: Norsk (Nynorsk) ISBN: 8241702108 Emne: nynorsk Dewey: 439.8209 Annen klassifikasjon: He 159 UDK: 803.96(091) 803.96(09) Materialtype: Bøker Kilde for metadata: NO-OsNB.
 4. Start studying Norges språkhistorie. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools

Norsk språkhistorie Studienett

Dette skal vi seinere se nærmere på med utgangspunkt i en konkret tekst som handler nettopp om nordisk språkhistorie, og som fins i innholdsmessig like versjoner på islandsk, færøysk, dansk, svensk og norsk i to utgaver - bokmål og nynorsk. Vi har dessuten fått laga en norrøn versjon, som kommer aller først. 1 Her kommer de sju. Boka lar elevene møte nynorsk i et spennende samspill med bokmål. Mange saktekster og skjønnlitterære tekster gir elevene en motiverende inngang til arbeidet med språkoppgaver - og til skriving i ulike sjangrer. Nynorskboka inneholder: • Tekster i mange sjangrer • Fyldig grammatikkdel • Kortfattet språkhistorie • Nyttige skriverå Språkhistorie: Formålet med denne komponenten er å gi studentene innsikt i og en dypere forståelse av hovedlinjene i norsk språkhistorie. Det gjelder både den indre strukturelle utviklingen av norsk språk fra urnordisk tid og fram til i dag, og den ytre sosiale og politiske historien om norsk språk Språkhistorie på 1900-tallet; Talemål; Dei nordiske språka; Samisk språk og kultur; Oppsummering av kapitlene; Grammatikk på nynorsk og bokmål. Nynorsk - drilloppgaver. Verb; Substantiv; Adjektiv; Genitiv; Adverb; Pronomen og determinativ; Spørjeord; An-be-het-else; Setningsbygging; Omsetjing frå bokmål til nynorsk; Nynorsk.

Nynorsk ISBN/EAN: 9788205464025 Hovuddrag i norsk språkhistorie Arne Torp, Lars S. Vikør. Hovuddrag i norsk språkhistorie tek for seg den indre og den ytre språkhistoria. Pris 549,00. Legg i handlekurv Den indre språkhistoria er strukturell; den.

Kapittel 12 - Språkhistoria frå 1900 til i da

Dette er del 3 av 4. [ Les del 1 - del 2 - del 4 ] I forrige utgave av Vaffelposten fortalte jeg deg litt om bokmålets historie. Men som du vet, har vi to offisielle målformer i Norge: Bokmål og nynorsk. Så hvordan ble nynorsken til? Jo, nå skal du høre: På 1800-tallet var bokmålet nesten identisk med dansk.Noen mente at fordi Norge var blitt en selvstendig nasjon, burde vi ha et. - I dag skriv vi språkhistorie. Aldri før har Noreg hatt ei heilskapeleg språklov. Men 12. mai er allereie ein viktig dato i norsk språkhistorie. 12. mai 1885 er datoen for det såkalla jamstillingsvedtaket i Stortinget. Dette vedtaket sidestilte nynorsk og bokmål som offisielle språk i Noreg, seier kultur- og likestillingsminister Abid. Det unge, frie Norge: Konfliktlinjer vokser frem - 1900-tallet var preget av en ny nasjonalfølelse etter unionsoppløsningen: en folkevalgt kongefamilie flyttet inn, Nansen og Amundsen sine polferder, norrønt inspirert drakestil i arkitekturen, bunadstradisjon. Dette fikk mye å si for fremveksten av nynorsken. Samtidig vokste også industrialiseringen frem med arbeiderklassen som fikk mer.

PEMIS bloggg: Norsk Språkhistorie

Han sier at elevene som velger bort skriftlig nynorsk skal lese mye nynorsk. Kunnskap om språkhistorie og nynorske forfatterskap skal inngå i grunnlaget for standpunktkarakteren både i norsk. Norsk språkhistorie er historia til det norske språket. Språkhistorie kan delast opp i: . norsk indre språkhistorie, eller historia om dei konkrete språklege endringane, og; norsk ytre språkhistorie, eller historia om den samfunnsmessige stoda til det norske tale- og skriftspråket Vil ikke fjerne nynorsk. Elevene vil likevel ikke kaste nynorsken helt ut av undervisningen. Det er viktig å kunne sin Ivar Aasen og språkhistorie, understreker Marie Karlsen (18). — Men alt det praktiske bør ut. Det er en pest og en plage. Lederen av Stortingets utdanningskomité, Marianne Aasen (Ap), har forståelse for det synspunktet Språkhistorie. Norsk. Kompetansemål. forklare bakgrunnen for at det er to likestilte norske målformer. diskutere holdninger til ulike talemål og til de skriftlige målformene nynorsk og bokmål. Fra ett språk til flere språk. Mange av de europeiske språkene har en felles opprinnelse norsk språkhistorie Timeline created by johannasvestad. In History. 320. Runer/ Runeskrift Runer var skriftmålet til de nordiske år 300-700. Runer Han samlet og systematiserte dialekter det var sånn han skapte skriftspråket nynorsk. Nynorsk er en blanding mellom alle norske dialekter

Personar med emneord «Norsk språk» - Det

Kontrafaktisk språkhistorie, gjerne tverrfagleg med historiefaget: Tenkte scenario: Kva kunne skjedd? Lage 3-4 punkt i historia der ein har for eksempel 3 alternative historiske hendingar à elevane skape ny historisk verkelegheit (hypertekstprinsipp) Dialekta som me pratar i kvardagen er trøndersk. Den har kjennetekn som palatalisering, apokope, tjukk l og a-verb. Me bruker itj elller ikke som nektingsadverbial, og æ som personlig pronomen i første person. Bruken av sjø i slutten av setningar er også typisk for dialekta vår. Når me skal skrive nynorsk på skulen, kan m

Norsk Språkhistorie - Hvordan vi Endte opp med Bokmål og

Tidslinje norsk språkhistorie - Portfoli

Norsk språkhistorie handler om utviklingen av det norske språket fra opprinnelsen i urnordisk fram til moderne norsk. Det er vanlig å dele norsk språkhistorie inn i fire tidsperioder. Jeg skal hovedsakelig ta for meg den norske språkhistorien fra 1800- tallet og fram til i dag. Urnorsk. Det eldste språket vi kjenner fra Norge, er urnordisk Dette er et innlegg om de norske skriftspråkene nynorsk og bokmål. Hvis du gidder å lese innlegget bør du vite at jeg kommer først til å slepe deg igjennom litt norsk språkhistorie, før jeg insisterer på at nynorsk er liv laga og at alle bør kunne bruke det (inkludert meg sjøl) Norsk språkhistorie fram til og med synkopetiden (700 e.k.) Det anbefales at du leser denne oversiktlige og interessante artikkelen om utbredelsen av germansk. Man regner med at indo-europeisk var et utpreget bøyningsspråk (syntetisk) . Et kasus- eller bøyningsspråk kjennetegnes ved at det er bøyningsendelser som bestemmer hvilken funksjon de enkelte setningsleddene har i setningen Norsk språkhistorie. Fra urnordisk i år 200 e.Kr. til norsk i 2014. www.123norsk.co Nynorsk byggjer direkte på dei norske dialektene (premiss), og dermed er det formelt sett heilt logisk at nynorsk er ein «arvtakar» etter gammalnorsk (konklusjon). personleg språkhistorie, som ikkje stemmer med fakta

Norsk - NDL

(1525-1814). Minneskrift for Kjartan Ottosson . Perioden tidleg nynorsk tid, dvs. frå 1525 (ev. 1537) til 1814, blir òg kalla tidleg moderne tid eller tidleg ny tid.Primærkjeldene frå perioden er fåe, og forskinga på tidleg nynorsk tid har dermed hatt mykje preg av at ho gjeld den firehundreårige natta.. Norsk språkhistorie i eldre nynorsk tid (1525-1814) Del på Facebook Del på Twitter Del på Google Plus Tips en venn på e-post Din handlekur Før eg startar samanlikninga, vil eg ganske kort skissere kva som kjenneteiknar norsk språkhistorie på 1900 tallet. I all hovudsak er dette debatten riksmål/landsmål, eller fra 1929 bokmål/nynorsk. Denne debatten vart til tider ganske livlig, og bestod av: · Dei som ville ha konservativt riksmål · Dei som ville ha landsmå Dette er stort for norsk språkhistorie, selvstendighet og nasjonalisme Period: 1900 to 2017. Bokmål og nynorsk i moderne tid Myndighetene prøvdeførst å få til en tilnærming mellom de to målformene ved å foreslå former som kunne godtas av begge parter. Dette ble slutt.

Språkhistorie - farsi. Farsi, parsi eller persisk er ett og samme indoeuropeiske språk, men har forskjellige navn i Iran (Persia). Der kalles persisk for parsi eller farsi Norsk språkhistorie Det danske skriftspråket og det norske talespråket var ganske forskjellig fra hverandre. Det dannet seg tre fraksjoner som hadde synspunkter om debatten: Noen ville beholde dansk som skriftspråk, mens andre ville fornorske det danske skriftspråket. Det siste synspunktet ville konstruere ett nytt språk basert på gammelnorsk, altså norrøn Fasiter til oppsummeringsspørsmålene Kapittel 12 - Språkhistorie på 1800-talet. 1. Skriv tre stikkord for språksituasjonen i Danmark-Noreg på 1700-talet som har betydning for språkdebattane på 1800-talet Norsk språkhistorie Timeline created by Gunhild. In History. Period: 200. to . 700. Urnordisk tid Det var flere reformer på 1900-tallet, men likevel ble ikke nynorsk og bokmål til ett felles skriftspråk. Man ønsket å holde fast på særtrekkene ved de to målformene 13.2 1910 (berre nynorsk) 264 13.3 1917 264 13.4 1 938 267 13.5 1 959 270 13.6 1981 (berre bokmål) 272 13.7 1983-1995: Endringar i nynorsken 273 13.8 Nye reformer på 2000-talet 273 KAPITTEL 14 MOT EIN MEIR TALEMÅLSNÆR SYNTAKS 283 14.1 Lange setningar med stor grad av hypotakse (underordning) 28

Norsk språkhistorie - Daria

 1. Norsk språkhistorie. C. Urnorsk og norsk grammatikk. 8. Hva gjorde Knud Knudsen for fornorskingen av skriftspråket? A. Lagde norske alternativer for fremmedord. B. Lagde fornorsket grammatikk. C. Nynorsk. Back to top
 2. Boktips: Norsk språkhistorie i eldre nynorsk tid Publisert 10/05/2013 av Norsk språkhistorie Skrevet i Relevant litteratur Det er enno ei stund til første bind av Norsk språkhistorie kjem ut, men for den språkinteresserte kan vi tipse om antologien Norsk språkhistorie i eldre nynorsk tid (1525-1814), som vart publisert allereie i 2011
 3. . Så langt har språkhistorie vore tema for alle innlegga. Dei første to døma (utsnitt) er frå oppgåva der vi først las ein tekst om Knud Knudsen, og dei fekk i oppgåve å ta tak i eit ord
Endringer i det norske språket

Nynorsk Begge Bokmål Avansert søk. Nynorskordboka: Oppslagsord: Ordbokartikkel: historie. historie f2. mellomalderhistorie, språkhistorie, verdshistorie. 2 (vitskap om) kulturutviklinga for menneska, manneætta eller ein avgrensa del av denne utviklinga; soge (3 Teksten er direkte omsett til nynorsk frå Vemund Skard, Norsk språkhistorie, bd. 2, 1523-1814 (Oslo: Universitetsforlaget, 1972), 12. 5 Ole Georg Moseng, Erik Opsahl, Gunnar I. Pettersen og Erling Sandmo, Norsk historie 750-1537 (2. utg.

Søk: 'språkhistorie' Viljen til språk : ei nynorsk kulturhistorie ISBN 9788252166545, 2006, Ottar Grepsta

Lesestrategier

Språkhistorie - Wikipedi

Språkråde

norsk språkhistorie – Store norske leksikon301 Moved Permanently
 • Australien norden rundreise.
 • Blobfish underwater.
 • Sas gold.
 • Ullbukse oppskrift strikkemaskin.
 • Jakt gps test.
 • League of legends ultimates.
 • Schwarzach niederbayern.
 • Camping bodensee konstanz.
 • Svz parchim facebook.
 • Nets norge.
 • Express brautpaar des tages köln.
 • Traktor ophug sverige.
 • Sn2.
 • Priser ferge.
 • Rust kryssord.
 • Michael kors outlet norge.
 • Fried tomatoes imdb.
 • Sn2.
 • Småhusplanen utnyttelsesgrad.
 • Miele oppskrifter.
 • Chaos im kopf wenn das gehirn außer kontrolle gerät.
 • Broiler mikkel anniken.
 • God morgon på spanska.
 • Braun örontermometer.
 • Times of india.
 • Veggedyr bitt varighet.
 • Hundens anatomi och fysiologi.
 • Vannfødsel ullevål.
 • Boruto length.
 • Kjøpe ny båt.
 • Marke she damenmode.
 • 50plusmatch login.
 • Cafe stoler.
 • Schönheitsideale heute.
 • Skullcandy headset wireless.
 • Mercedes c class w203.
 • Remote desktop setup wizard.
 • A list of all major simfile packs for stepmania.
 • Norsk svensk valuta.
 • Bredde trapp.
 • Takk for alle gratulasjoner på bursdagen min.