Home

Estetiske og rituelle uttrykk i islam

Estetiske og rituelle uttrykk i islam by Alexandra Bj

Riter i islam Salah - bønnen De fem søylene Sahada (trosbekjennelsen) Salah (Bønnen) Zakah(den religiøse skatten) Saum (Fasten) Hadj(Pilegrimsreisen) Utspring i Koranen, men utforming fra Hadith Beskrevet av Umar ibn Khattab i Jibrils Hadith Fard-bønn (obligatorisk) Gjeldend Symboler og fargar Læringsmål: Kunna beskriva og analysera nokre estetiske uttrykk i religionen. Svart= Sorgens farge. Kvitt= Reinhetens farge. Grønt=Liv og Guds natur. Grønt og gull blir assosiert med paradis. Bakgrunn for Islamske kunstformer Islamske kunstformer uttrykke

islam en vestlig, moderne kultur, og kontakten med den historiske, arabiske kulturformen er ofte minimal. Mange afroamerikanere vender seg til islam, og de estetiske uttrykkene vi finner i disse miljøene vitner om en amerikanisert kultur, for eksempel hos muslimske rappere Eksempler på en sammenheng mellom det religiøse, det sosiale og det estetiske finner vi blandt andre i arkitektur, moskebygning, boliginnredning, håndverk, påkledning osv. Omvendt er det et klart spenningsforhold mellom deler av ortodoks islam og visse kunstformer som billedkunst, skulptur og delvis musikk

This video is unavailable. Watch Queue Queue. Watch Queue Queu En oversiktsartikkel om islam. Historie Ulike retninger og forgreninger Lære Ritualer De hellige skriftene Religiøse fortellinger Materielle og estetiske uttrykk Sosial organisering Demografi og utbredelse Islam er verdens nest største religion og den yngste av de tre abrahamittiske verdensreligionene. Islam betyr underkastelse. Religionen oppstod på Den arabiske halvøyen i første.

Materielle og estetiske uttrykk i Islam by Silje Marie Omvi

Smarts teori får fram bredden i hva religion kan være. Jeg skal da ta for meg Islam og Buddhismen. Den første dimensjonen er den rituelle dimensjonen, for muslimene er det de fem søylene - trosbekjennelsen, bønner, faste, velferdsbidraget og pilgrimsreisen, disse er da et rituelt uttrykk for underkastelse under Allah Den rituelle dimensjonen i Islam kjennetegnes blant annet av fastemåneden ramadan, hvor muslimer ikke skal spise etter morgengry og før solnedgang og som står sterkt i islamsk tro. Islam kjennetegnes av trosbekjennelsen, bønnene, velferdsbidraget, fasten og pilegrimsreisen. Det var disse gjøremålene som til sammen utgjør Islam

Undervisning for vg3. En kort innledning til undervisningen om rituelle, materielle og estetiske uttrykk i kristendommen Islamsk uttrykk. Arafatsletten - sted nær Mekka, stoppested under Hajj; Asr - den tredje av de fem bønnetidene i sunniislam; Ayatollah er en hederstittel for høyere rettslærde innenfor sjiaislam. B. bayt al-haram - (det hellige hus) og bayt al-atiq (det gamle hus) er arabiske navn på Kaba; Estetiske og rituelle uttrykk På grunn av de mange kultursentrene varierer både estetiske og rituelle utrykk med hvor man befinner seg i det gamle Egypt. Gjennom utgravninger og ulike monumenter fra denne tiden kan man se en tydelig tempelkultur Den rituelle dimensjonen er knyttet opp mot den sosiale dimensjonen, med at et rite er å gi mat til munker og fellesskapet i tempelet og under.

Caroline og religionsfaget: Vudering av to religioner

RESA2000 - Islam, ritualer og estetikk - Universitetet i Osl

KRLE er et fag der man tradisjonelt har brukt læreboka i utstrakt grad. Noen av lærebøkene er jo gode kilder, men hva slags alternativer finnes? Dette blogginnlegget handler om hvordan bruk av flere kilder enn læreboka kan bidra til å øve opp kildekritikk når man arbeider med temaet islam på 4.trinn. Av Solveig Schjerpen Drøfte syn på kjønn og kjønnsroller hos noen filosofer; Islam og en valgfri religion. Forklare hva som er sentralt og diskutere viktige trekk i religionens etikk; Tolke noen sentrale tekster fra religionen; Gjøre rede for ulike retninger innenfor religionen; Beskrive og analysere noen estetiske og rituelle uttrykk i religione Religion og Etikk Kompetansemål: Islam og en valgfri religion Mål for opplæringen er at eleven skal kunne gjøre rede for hva som er det sentrale i religionen og drøfte viktige trekk i religionens etikk tolke noen av religionens sentrale tekster gjøre rede for ulike retninger i religionen beskrive og analysere noen estetiske og rituelle uttrykk i

Rituelle og estetiske uttrykk i Islam - YouTub

Estetikk og estetiske opplevelser er en viktig del av humanismen og er sterkt knyttet til mening i livet. Estetiske erfaringer gjennom musikk, litteratur, kunst og naturopplevelser gir for mange en uerstattelig, «åndelig» dimensjon til livet, men estetikk er preget av smak, og det som gir mening for noen, vil ikke gi det for andre Den estetiske delen handler mer om de kunstneriske uttrykk som symboler, farger og kunst. Denne dimensjonen har sammenheng med fortellingsdimensjonen fordi mange av de materielle og estetiske uttrykkene er hentet ut ifra fortellingene om Buddha. Samtidig er også mange av disse uttrykkene viktig i den rituelle dimensjonen Estetiske og rituelle uttrykk På grunn av de mange kultursentrene varierer både estetiske og rituelle utrykk med hvor man befinner seg i det gamle Egypt. Gjennom utgravninger og ulike monumenter fra denne tiden kan man se en tydelig tempelkultur

I samme verden: EKSAMEN I RELIGION OG ETIKK?Ivana's Verden: Oppgave 3: Bruk "Religionens Dimensjoner

Hovedområdet sirkumpolare urfolksreligioner og islam innebærer fordypning i sirkumpolare urfolksreligioner og islam i fortid og nåtid. Det blir lagt vekt på sentrale trekk ved religionenes etikk, sentrale kildetekster fra hver av religionene, sentrale tenkemåter og uttrykksformer, ulike retninger og estetiske og rituelle uttrykk i religionene Islam og en valgfri religion. Jeg har valgt buddhisme. beskrive og analysere noen estetiske og rituelle uttrykk i religionen drøfte religionens syn på kjønn og kjønnsroller drøfte religionens syn på andre religioner og livssy

den rituelle dimesjonen De handlingene man utfører som er knyttet til religionen kaller man for riter, og alle slike riter i en religion kalles for kult og er den praktiske utøvelsen. Bønn, ofring, pilegrimsreise, skriftlesning, meditasjon og dans er eksempler på kultiske handlinger Den islamske kunsten er utbredt i land med innbyrdes svært ulik kulturbakgrunn. Til tross for dette er den ganske enhetlig. Det sammenbindende elementet er religionen, det vil si Muhammads lære, slik den er formulert i Koranen og hadith (tradisjon). De arabiske erobrerne begynte sin ekspansjon omkring år 630, og allerede på begynnelsen av 1000-tallet hadde de lagt under seg store deler av. Øving til Islam Tyngdepunktet: Hengivelse til Gud Mangfold og utbredelse Sentralt symbol: Kaba Sentrale trekk: Trosartiklene Profeten Muhemmed S.A.W. W ca. 570-632 Rituelle uttrykk: Materielle og estetiske uttrykk Tekster Etikk Ulike retninger Syn på kjønn og kjønnsroller Syn på andre religioner og livssy Uke 47 Islam Rituelle, estetiske og materielle uttrykk Del 2: islam Uke 48 Islam Tekster Del 2: islam Uke 49 Islam Etikk, syn på kjønn Del 2: islam Uke 50 JULETENTAMEN HELDAGSPRØVER Uke 51 Islam Ulike retninger. Syn på andre religioner og livssyn Del 2: islam Uke 52 JULEFERIE Uke 1 JULEFERIE (To 1. - fre 2. jan) Uke 2 Filosofi Innledning. Islam og en valgfri religion Mål for opplæringen er at eleven skal kunne . gjøre rede for hva som er det sentrale i religionen og drøfte viktige trekk i religionens etikk; tolke noen av religionens sentrale tekster ; gjøre rede for ulike retninger i religionen; beskrive og analysere noen estetiske og rituelle uttrykk i religione

Islam og en valgfri religion. beskrive og analysere noen estetiske og rituelle uttrykk i religionen; drøfte religionens syn på andre religioner og livssyn bruk av estetiske uttrykk knyttet til islam navn 4-7 Livssyn Humanisme Human-etisk forbund Humanistisk navnefest • lytte til og samtale om tekster og fortellinger som uttrykker et humanistisk livssyn • Humansamtale om hvordan livssynshumanisme kommer til uttrykk gjennom leveregler og seremonier • gjenkjenne kunst og gjøre bruk av. I islam og kristendom er også noen hovedretninger markert. I Amerika, Europa Rituelle og estetiske uttrykk er viktige. Det samme er klostre og andre fellesskap

Islam - en oversikt Religioner

Islam - Stor innlevering - Studienett

 1. Opgpave om rituelle dimensjoner i islam og buddhismen samt i dagens Norge. Her diskuteres det hvorvidt riter er vitkige for mennesket på et grunnleggende nivå og det ses på hvordan ritene i disse kulturene kommer til uttrykk
 2. ESTETISKE ARBEIDSMÅTER I KRL Estetiske arbeidsmåter skal prege KRL-faget. I alle fag skal elevene arbeide kreativt og skapende, og i KRL er estetiske uttrykk å forstå som læremidler så vel som lærestoff. Nærmere bestemt skal elevene kunne gjenkjenne kunst og estetiske uttrykk knyttet til ulike religioner og livssyn etter 4. årstrinn
 3. Estetikk er tradisjonelt det område av filosofien som undersøker grunnlaget og lovene for det skjønne i kunsten og naturen. Begrepet brukes også om de oppfatninger og metoder som gjør seg gjeldende hos en kunstner eller håndverker i arbeid, eller når man bedømmer sanseinntrykk fra kunst, natur, ting, omgivelser, atmosfære, og så videre i forhold til skjønnhet
 4. In The Religious Experience of Mankind (1st edition 1969, 2nd edition 1976, 3rd edition 1984), Ninian Smart argued that a religion typically has six aspects or dimensions. In his most recent overview
 5. Oversiktsartikkel om jødedommen. Historie Ulike retninger og forgreninger Hellige skrifter Lære Ritualer og kult Myter - de religiøse fortellingene Materielle og estetiske uttrykk Sosial organisering Opplevelse og erfaring Etikk Demografi og utbredelse Jødedommen er - i likhet med kristendommen og islam - en religion som har sitt utspring i det gamle Midtøsten, men som i [

islam - Store norske leksiko

Emnet gir innsikt i estetiske uttrykk i verdensreligionene samt moderne livssynstradisjoner. Fokus ligger på billedkunst, arkitektur og musikk knyttet både til historie og samtid. Kurset gir innsikt i ulike ikonologiske tradisjoner og gir studenten redskaper til å forstå og kunne tolke kunstuttrykk, både billedkunst og musikk Dette er fordi kunsten i stor grad blir et uttrykk for religionens fortellinger, lære og hvordan de religiøse opplever ulike aspekter ved det. Som en del av denne dimensjonen er også musikken sentral i den rituelle dimensjonen. Den materielle og estetiske dimensjonen gir konkrete bilder på religionens abstrakte «innside» gjennom dens. Den rituelle dimensjonen: Her er det først og fremst snakk om ulike handlinger, riter, de troende utfører knyttet til sin religion. I hinduismen kommer den rituelle dimensjonen til uttrykk gjennom de tre frelseveiene: gjerningenes vei, innsiktens vei og kjærlighetens vei Den rituelle dimensjon Kristne utfører, som alle andre troende i en religion, noen handlinger som er knyttet til Kristendommen. Disse handlingene kalles riter, og alle disse til sammen blir kalt kult. I kristendommen har vi flere av disse, og deres mening er å sette livet i en sammenheng

Religion og etikk - Kristendommen - estetiske uttrykk - NDL

 1. e to utvalg både legger opp og tilpasser islamundervisningen ulikt. Dialogaktiviteter vises å være et produktivt rom som skaper • beskrive og analysere noen estetiske og rituelle uttrykk i religione
 2. Islam og en valgfri religion. Mål for opplæringen er at eleven skal kunne. gjøre rede for hva som er det sentrale i religionen og drøfte viktige trekk i religionens etikk; tolke noen av religionens sentrale tekster; gjøre rede for ulike retninger i religionen; beskrive og analysere noen estetiske og rituelle uttrykk i religione
 3. Hovedområdet sirkumpolare urfolksreligioner og islam innebærer fordypning i sirkumpolare urfolksreligioner og islam i fortid og nåtid. Det blir lagt vekt på sentrale trekk ved religionenes etikk, sentrale kildetekster fra hver av religionene, sentrale tenkemåter og uttrykksformer, ulike retninger og estetiske og rituelle uttrykk i.
 4. Hei, kom opp i religion muntlig eksamen idag. Og trenger hjelp med å få til ei bra problemstilling. Tema: islam i møte med vesten. Kompetansemål: Islam: *Skal kunne greie for det som er det sentrale i religionen og drøfte viktige trekk i religionens ettik *Skal kunne greie for ulike retninger i r..
 5. ; ai
 6. Opplevelsesdimensjonen er på sett og vis overordnet de andre dimensjonene, da de er «avhengige» av denne dimensjonen for å kunne være fullverdige. Ritualer uten følelse er unødvendig, ubegrunnet etikk er også bortkastet. Alle dimensjonene er koblet opp mot følelser. Opplevelsen står veldig sentralt i en religion, da den på diverse måter er med på

Islam - ressurspakke i tre deler (Del 2) - Damaris Skole Vg

 1. Jeg skal altså gjøre rede for hva som er det sentrale i religionen, og drøfte viktige trekk i religionens etikk, tolke noen av religionens sentrale tekster, gjøre rede for ulike retninger i religionen, beskrive og analysere noen estetiske og rituelle uttrykk i religionen, drøfte religionens syn på kjønn og kjønnsroller, samt drøfte religionens syn på andre religioner og livssyn
 2. ISLAM (Sentrale trekk (Trosartiklene (Én Gud, Guds engler Skapt av Gud: ISLAM (Sentrale trekk, Rituelle uttrykk, Etikk ( Troen gir motivasjon til gode gjerninger Sharia - guddommelig lov, skiller mellom halal og haram 5 lovskoler (4 sunni 1 shia)), Materielle og estetiske uttrykk Lite figurativ kunst pga bildeforbud Nonfigurativ kunst: Ornamentikk - geometriske mønster som gjentas.
 3. Islam. Islam - estetiske uttrykk. Fagartikkel. Islam - estetiske uttrykk. Fordi islam annet Kina. Det importerte porselen, men begynte snart å produsere selv, med utsmykninger preget av øst-asiatisk estetikk. Hagia Sofia i Istanbul. Denne lisensen gir deg rett til å dele og bruke dette innholdet på visse vilkår Blog. 5 May 2020
 4. Zakat er den religiøse avgiften i islam og en av islams fem søyler. Å betale zakat blir fremhevet som et uttrykk for solidaritet mellom mennesker, og ideelt sett skal zakat bidra til en mer rettferdig fordeling av samfunnsgodene. Zakat går i sin helhet til fattige og trengende, slik det sies i sure 9, vers 60 i Koranen: «Almissegavene er for de fattige og trengende, for dem som arbeider.
 5. Videre kan estetiske uttrykk som taler direkte til følelsene gjøre oss sårbare og lett få mennesker til å reise forsvarsverk. Austring og Sørensen skriver om en «stemthet» som må være på plass. Estetiske uttrykk handler om følelsenes språk, og må derfor tas varsomt imot, og det kan være lett å velge det vekk

Islam Hinduismen Buddhismen Livssyn Valg og verdier Estetikk og ritualer. beskrive og analysere noen estetiske og rituelle uttrykk.docx (13069) Fargene.docx (10715) Kontakt. REFemin Dosent Brynildsensgate 2 Horten 3188 +47.93247147 emin_99@hotmail.com Materielle uttrykk: Materielle uttrykk virker på sansene og påvirker følelsene våres. Dette er noen uttrykk som vi ser. Religiøse bygninger, skulpturer, malerier, mosaikker, relieffer, hellige skrifter. Estetiske uttrykk: Sosial organisering: Religion er noe mennesker gjør sammen. Organisert fellesskap. Familien en grunncelle i. Beskrive og analysere noen estetiske og rituelle uttrykk i kristendommen K8144 Drøfte kristendommens syn på kjønn og kjønnsroller K8145 Drøfte kristendommens syn på andre religioner og livssyn K8146 Sammenlikne kristendommen med andre religioner og livssyn Filosofi, etikk og livssynshumanisme K814 Start studying Viktige fagbegrep i religionskunnskap + litt om sentrale trekk i midtøstens religioner. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools

Den materielle og estetiske dimensjonen Den Norske Kirk

 1. Religionens dimensjoner 22 Ritualer og kult 24 Materielle og estetiske uttrykk 24 Mytene Men en definisjon som skal gjelde overalt,. Men det som oppfattes som virkelighet kan variere fra den himmelske virkelighet til den materielle og som et uttrykk for definisjon av kunst. Fordi det i. Buddhismen: materielle, estetiske og rituelle uttrykk - Pre
 2. Islam og en valgfri religion beskrive og analysere noen estetiske og rituelle uttrykk i religionen drøfte religionens syn på kjønn og kjønnsroller drøfte religionens syn på andre religioner og livssyn sammenligne religionen med andre religioner og livssyn R 9
 3. Den estetiske dimensjonen | buddhisme. Religion og materialitet - UiS - StuDocu. Viktige Begreper I Hinduismen - Religion og etikk VG3 - StuDocu. Spørsmål side 300 oppgave 6 og 8 humanisme - VG3 - StuDocu. Den rituelle dimensjonen i Kristendom og Islam by Jenny Andresen. De Syv Dimensjonene Flashcards | Quizlet
 4. Materielle og estetiske uttrykk 70 Kirkerommet 70 var en nordmann per definisjon en Alle disse elementene uttrykker den materielle dimensjonen i. 5. Den etiske dimensjonen Pilatus, ikke Pilate . På sporet etter den estetiske erfaring. Om det estetiske i musikkpedagogikk og musikktenkning, med fokus på tenkning omkring den estetiske erfaring.
 5. vil inneholde tekster), og disse vil vi bruke tid på i timene. gjøre rede for ulike retninger i religionen o Du må kunne si noe om ulike retninger og spesielt de største grupperingene. beskrive og analysere noen estetiske og rituelle uttrykk i religionen o Du må kunne si noe om f.eks bønn, gudstjenester, religiøse bygg
 6. imalistisk kristelig utsmykkning. Når det gjelder poesi, musikk og dans så er det bibelen som ligger som bakgrunn for dette, i

Religion og etikk - av Anders: Oppgave 3 - Bruk

 1. Estetiske fa . Rituelle og estetiske uttrykk Ritualer og estetikk inviterer til religiøs søken. Bildet viser et barn som nettopp er født. Ved siden av sitter barnets mor. Stedet er en dyrestall ; The Barn - en restaurang som serverar vällagad amerikansk mat gjord på noga utvalda råvaror
 2. Saum - fasten 118 Hadsj - pilegrimsreisen 118 Materielle og estetiske uttrykk 120 Moskeen 121 Musikk og dans 123 Ulike retninger 124 Shiaislam og sunniislam 124 Sufisme - islamsk mystikk 125.
 3. Jeg har valgt å ta for meg Buddhismen og Islam. Den rituelle dimensjonen Den materielle og estetiske dimensjonen poesi, og kunsteriske uttrykk som maleri, skulptur og arkitektur. Religioner har sine egne bygninger av betydning som er laget for religiøse formål
 4. Islam og en valgfri religion • gjøre rede for hva som er det sentrale i religionen og drøfte viktige trekk i religionens etikk • beskrive og analysere noen estetiske og rituelle uttrykk i kristendommen • drøfte kristendommens syn på kjønn og kjønnsrolle
 5. Den Norske Kirke mener mann og kvinne er ment å leve i felleskap, dette er slik Gud har skapt dem. Ekteskapet er en hellig gave fra Gud, en man ikke bør ta for gitt. Det er å leve sammen i tillit og kjærlighet og å stå ved hverandres side for resten av livet. Så blir de stående, disse tre: tro, håp og kjærlighet

uttrykkene vi møter i buddhismen (hoveddel II): Skulptur, geometrisk bildekunst, arkitektur, musikk og fortelling. I. ESTETISKE PRINSIPPER Buddhismen utfoldet seg samtidig med Aleksander den Stores dominans over Midt-Østen og det indiske subkontinent. Derfor har buddhistisk kunst fra denne tiden klare tegn på hellenistisk innflytelse Læreplan for religion og etikk, Formål, Grunnleggende ferdigheter. Skal du begynne på Vg1 høsten 2020? Bytt til Vg1 for å se nye utdanningsprogram, programområder og læreplaner i videregående opplæring tolke og bruke statistikk. Å kunne gjenkjenne og bruke geometriske mønstre i estetiske uttrykk og arkitektur forutsetter regneferdigheter. gjenkjenne kunst og gjøre bruk av estetiske uttrykk knyttet til islam. Læreplan i kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE) Læreplankode: RLE1-02 Side 5 av 1

 • Skype online.
 • Cafe creme.
 • Pavillon mit kunststoffdach.
 • Fisk lukter ammoniakk.
 • Bernie madoff movie.
 • Lustige komplimente für freunde.
 • Sosialt system eksempler.
 • Marx engels werke amazon.
 • Ølgjær engelsk oversett.
 • Größter zerstörer der welt.
 • Wohnung mieten coburg landkreis.
 • Stuttgart tipps blog.
 • Lineær tv.
 • Lohnt sich kfw 55 haus.
 • Eigentumswohnung wolfhagen.
 • Aif fond.
 • Styrkeprøven 2018 dato.
 • App flyforsinkelse.
 • El trial til salg.
 • Passat 240 ps erfahrungen.
 • Turn black and white photo into color app.
 • Volksstimme genthin.
 • Europapark preise 2018.
 • Eiichiro oda chiaki inaba.
 • Germanys next topmodel staffel 1 folge 1.
 • Kyllingskinn sunt.
 • Ute freudenberg vielleicht im nächsten leben.
 • Gaggenau ersatzteile service.
 • Fenomen def.
 • Rise of the tomb raider prisjakt.
 • Frossen torsk oppskrifter.
 • Lol surprise prisjakt.
 • Tunap norge.
 • Harry hamlin.
 • Oslo teatersenter.
 • Aztekerne fakta.
 • Cewe fotobuch maximale seitenzahl.
 • Html schriftfarbe.
 • Vitamin b1 dosierung mücken.
 • Fortuna düsseldorf shop.
 • Vestlandet byer.