Home

Storkammer høyesterett

Storkammersakene om barnevern Norges Domstole

Høyesterett avsa 10. februar 2016 dom i sak om innløsing av festetomt. Spørsmålet var om 40-prosentregelen i tomtefesteloven eller markedsverdien skulle legges til grunn for innløsing storkammer, for å ivareta det offentliges interesser, jf. tvisteloven § 30-13. Ankeutvalget ga 13. januar 2019 KS tillatelse til å opptre som partshjelper for ankemotparten i de tre sakene, jf. tvisteloven § 15-7 første ledd bokstav b, se HR-2020-46-U. (22) Psykolog Bjørn Solbakken er oppnevnt som ny sakkyndig for Høyesterett Storkammer, betegnelse på enkelte domstoler når de settes med et større antall dommere enn ordinært. I domstolloven av 15. august 1915 nr. 5 åpner § 5 for at visse saker av særlig viktighet kan behandles av Høyesterett i storkammer. Ved vurderingen av om en sak skal behandles i storkammer, skal det blant annet legges vekt på om det oppstår spørsmål om å sette til side en. Og som Høyesterett altså nå i storkammer, øyensynlig, skal tolke i lys av det som fremkommer i Strand Lobben-dommen. Adoptivmoren hetses. Høyesterett opplyser at storkammersaken foreløpig ikke er berammet, men at den «vil bli prioritert og behandlet så raskt som hensynet til forsvarlig saksbehandling gjør det mulig»

Høyesteretts ankeutvalg har henvist fire saker om barnevern til behandling i Høyesterett, og i slutten av oktober bestemte justitiarius Toril Marie Øie at samtlige skulle behandles i storkammer. En av sakene gjelder anke over dom om omsorgsovertakelse, samt omfanget av samvær, mens de øvrige tre gjelder anke over beslutninger om manglende samtykke til ankebehandling i lagmannsretten Storkammer er betegnelsen på en domstol som er satt med et større antall dommere enn hva som er vanlig.. Storkammer i Norges Høyesterett består av 11 dommere, mens det vanligvis er fem dommere som behandler saker i Høyesterett. Det er bare saker av særlig viktighet som kan behandles av Høyesterett i storkammer, jf. Domstolloven § 5 fjerde led Høgsterett er den øvste domstolen i Noreg. Det er ein allmenn domstol med 19 dommarar og éin justitiarius, Toril Marie Øie, som er domstolen sin øvste leiar. Domstolen held til i Høgsteretts hus på Høgsteretts plass 1 i Oslo, og vert rekna som éi av dei tre statsmaktene i Noreg. Domstolen avgjer årleg noko over 100 saker, og omlag 1000 prosessuelle spørsmål Høyesterett i storkammer - regulering av festeavgift. Høyesterett i storkammer avsa 9. mai 2018 dom i sak om tomtefeste. Tvisten mellom en kommune og et borettslag var om hvilket prinsipp som skulle anvendes ved regulering av festeavgift

Høyesterett Norges Domstole

EMD storkammer: Norge dømt i barnevernssak om tvangsadopsjon - Regjeringsadvokaten ber EMD granske mulig lekkasje JU§NYTT. Norske domstoler foretok ikke en tilstrekkelig bred vurdering da de ga samtykke til adopsjon, mener EMD. Regjeringsadvokat Fredrik Sejersted ber nå EMD granske hvordan avgjørelsen kunne bli lekket ut allerede i august Dom i Høyesteretts storkammer - gjenåpning av rettskraftig straffesak. Høyesterett avsa 12. oktober 2010 dom HR-2010-1703-S hvor A gikk til sak mot Gjenopptakelseskommisjonen etter at den nektet gjenåpning på grunnlag av hans anke over at lagmannsretten ikke hadde begrunnet sin ankenektelse. Avgjørelse ⏲ 12. oktober 2010 00:00 Beate Kronen Del artikke Høyesteretts storkammer avgjorde barnevernsakene fredag. For første gang noen sinne ble det i morges votert ved fjernmøte i Høyesterett. Storkammeravgjørelsene avgjør de tre barnevernsakene som er tatt opp etter EMD-fellelsene i høst Høyesterett i storkammer avsa 9. mai 2018 dom i sak mellom Nannestad kommune og Rådyrvegen borettslag (HR-2018-865-S). Tvisten gjaldt oppregulering av festeavgift. Spørsmålet var om kommunen kunne oppregulere festeavgiften slik at reguleringen gjenspeilte økning i festetomtenes markedsverdi. Kommunen fikk ikke medhold

Storkammer i Høyesterett. I går bestemte Høyesterett at fire barnevernssaker skal behandles i storkammer. Høyesteretts ankeutvalg har nylig henvist fire saker om barnevern til behandling i. Høyesterett avgjorde fredag 27. mars 2020 tre saker om barnevern, to kjennelser og en dom. Sakene ble behandlet i sammenheng i storkammer med 11 dommere. Sakene reiste spørsmål om retten til familieliv etter Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK) artikkel 8 er krenket, særlig sett i lys av dommen fra Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) i Strand Lobben-saken og senere praksis. Norges Høyesterett er landets øverste domstol og utgjør den dømmende makt.Høyesterett er tildelt myndighet til å dømme i siste instans, jf. Grunnloven § 88.. Høyesterett består av 20 dommere, hvorav én er høyesterettsjustitiarius.. I den enkelte sak blir retten satt med fem dommere

Høyesterett skal behandle sakene i storkammer, noe retten kan gjøre ved saker av «særlig viktighet Høyesterett skal behandle tre saker om barnevern. Én av sakene er opprinnelig to saker som er forent til én, ettersom de ankende partene er mor og far til det samme barnet Dom fra Høyesterett i storkammer - begrunnelse ved lagmannsrettens ankenektelse i sivile saker. Høyesterett avsa 18. september 2009 dom HR-2009-1818-S i sak om ankenektelse etter tvisteloven § 29-13 annet ledd, hvor lagmannsretten ikke hadde gitt annen begrunnelse enn en henvisning til at den enstemmig fant det klart at ingen del av anken kunne føre frem Høyesterett i storkammer tok 10. september 2010 i kjennelsen HR-2010-1515-S As krav om umiddelbar løslatelse fra soning til følge. A hadde anket en avgjørelse fra Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker, hvor hans begjæring om gjenåpning ble avslått, til tingretten Høyesterett skal behandle er barnevernssak der moren vant fram i Den europeiske Menneskerettsdomstolen i Strasbourg. som er det vanlige. Storkammer kan brukes i saker av «særlig viktighet». Det var også åpne dører, noe det ikke pleier å være i barnevernssaker - og retten begrunnet det med den store offentlige interessen

UNE nekter å følge Ombudsmannen - Rett24

Det var stor interesse da Høyesterett tidligere i år behandlet tre barnevernssaker i storkammer. Nå skal en ny sak opp for retten. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix Denne uka skal Høyesterett behandle flere barnevernssaker sammenhengende i storkammer. Sakene er tatt inn for å tilpasse norsk rett etter at Norge ble felt i Menneskerettsdomstolen (forkortet.

Norges Høyesterett har 20 dommere og ledes av justitiarius. Vanligvis er det fem dommere som behandler saker i Høyesterett. I visse tilfelle behandles en sak i storkammer med 11 dommere, eller i plenum av den samlede Høyesterett. Det er Domstolloven (1915) §§ 5 og 6 som regulerer sammensetningen av dommere i Høyesterett Norges høyesterett har bestemt seg for å behandle flere barnevernssaker i storkammer, etter at Den europeiske menneskerettsdomstol (EMD) i høst har slått fast at norsk samværspraksis etter. Under direktørens ledelse ligger både den juridiske utredningsenheten som har oppgaver for Høyesterett i avdeling, storkammer og plenum og saksbehandlingsenheten. Les også: Tunge opplevelser i retten for dommere. Menneske­rettighetenes direktør. Nyhetsbrev Halvard Helle holder sitt innlegg tirsdag. Justitiarius har besluttet at sakene skal behandles av Høyesterett i storkammer med elleve dommere, noe som kun gjøres i særs viktige saker Fire saker i storkammer. På nyåret skal også fire barnevernsaker behandles i Høyesteretts storkammer med elleve dommere. - Når Norge har fått så mye pepper som vi har fått, er det klart at Høyesterett vil være på den sikre siden. De vil sørge for en skikkelig saksbehandling med elleve dommere,.

Fosmark kan ikke huske at Høyesterett noensinne har behandlet en barnevernssak i storkammer tidligere, men synes dette er en naturlig følge av fellelsene mot Norge i Menneskerettsdomstolen (EMD). - Når Norge har fått såpass kritikk som vi har fått i Menneskerettsdomstolen i en rekke saker, er det riktig at saken kjøres i storkammer, slik at resultatet ikke avhenger av fem dommeres mening Norges Høyesterett har i dag avgjort tre barnevernssaker. Dommene ble avgjort i såkalt storkammer, som innebærer at hele 11 Høyesterettsdommere avgjør saken. De tre sakene var til behandling fra 4. til 10 februar, og de fleste med interesse for barnevernsfeltet har ventet i spenning på å se hvilken retning Høyesterett ville gå Høyesterett behandler saken i storkammer med hele elleve dommere. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix Retten har lagt for liten vekt på det biologiske prinsipp, mener advokaten til moren i den ene barnevernssaken i Høyesterett Den 14. februar avsa Høyesterett i storkammer - dvs. med elleve dommere, i motsetning til den vanlige sammensetning med fem dommere - dom i den såkalte snøkrabbesaken, der et latvisk fartøy hadde fangstet snøkrabbe innenfor Svalbards fiskevernsone, på Svalbards kontinentalsokkel Høyesterett avsa 14. februar dom i snøkrabbesaken. Saken ble behandlet i storkammer med 11 dommere. Høyesterett skulle ta stilling til straff for fangst av snøkrabbe i havområdene rundt Svalbard, men avviste å ta stilling til om Svalbardtraktaten kommer til anvendelse i havet rundt Svalbard

STORKAMMER: Høyesterett behandler saken i storkammer med hele elleve dommere. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix Velferd. Advokater til angrep på norsk praksis i barnevernssaker. Retten har lagt for liten vekt på det biologiske prinsipp, mener advokaten til moren i den ene barnevernssaken i Høyesterett. Det er stor. Han har ikke tid til å avvente beslutningen i Høyesterett, som kan endre norsk barnevernspraksis. For avgjørelsen om anke til EMDs storkammer må tas innen 27. februar Storkammer kan brukes i saker av «særlig viktighet». Kilde: Høyesterett Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge Artikkelen gjennomgår erfaringene med Høyesteretts storkammer i de åtte år som nå er gått siden ordningen ble innført. Det påvises at bruken av storkammeret langt på vei synes å ha kommet i tillegg til plenumssakene, ikke som en erstatning for dem. På denne bakgrunn drøftes det om storkammeret har funnet sin plass mellom avdelingene med fem dommere og Høyesterett i plenum, samt. Høyesterett skal behandle er barnevernssak der moren vant fram i Den europeiske Menneskerettsdomstolen i Strasbourg. Storkammer kan brukes i saker av «særlig viktighet». Det var også åpne dører, noe det ikke pleier å være i barnevernssaker - og retten begrunnet det med den store offentlige interessen. Barnevern. høyesterett

Norges Høyesterett - Wikipedi

Behandlingen av saken i storkammer vil blant annet belyse dette spørsmålet. Ved behandling i storkammer settes Høyesterett med elleve dommere i stedet for fem, som er det vanlige. Behandling i storkammer kan etter loven besluttes i saker av «særlig viktighet». Sakene er berammet 4. - 7. februar 2020 og vil bli behandlet i sammenheng Plenum, betegnelse på Høyesterett når retten settes med samtlige dommere som ikke er ugilde (inhabile) eller har forfall, jf. domstolloven av 13. august 1915 nr. 5 § 5. Det er ytterst få saker som behandles av Høyesterett i plenum, og det er blitt færre etter at ordningen med storkammer ble innført ved en lovendring i 2005 som trådte i kraft 1. januar 2008

Ved behandling i storkammer settes Høyesterett med elleve dommere i stedet for fem, som er det vanlige. Behandling i storkammer kan etter loven besluttes i saker av «særlig viktighet» Tirsdag denne uka satte Høyesterett storkammer med 11 dommere for å stake ut en ny kurs i barnevernssaker, etter at EMD på kort tid har dømt Norge for brudd på menneskerettighetene i fem. I fjor behandlet Høyesterett 59 sivile saker. To av disse var barnevernssaker. Det er ankeutvalget som foretar en silingsprosess og som bestemmer hvilke saker som skal opp for Høyesterett. Ti barnevernssaker er nå stanset i ankeutvalget i påvente av storkammer-avgjørelsene Men nå slår regjeringen tilbake: Den vil anmode EMDs storkammer om fornyet behandling av de to siste dommene som EMD har avgitt mot Norge, 10. mars. sier redegjørelsen kommer nå først og fremst for å oppdatere Stortinget om EMD-dommene og storkammersakene i Høyesterett

Kirsten Sandbergs kommentar til Høyesteretts

Norges Høyesterett er landets øverste domstol og har hele landet som sin rettskrets. Det følger av Grunnloven § 88 første ledd første punktum at «Høyesterett dømmer i siste instans». Av det følger at Høyesterett er landets øverste domstol i alle typer rettssaker; både straffesaker, sivile saker, forvaltningssaker og forfatningssaker (grunnlovsspørsmål) Frem til Høyesterett har avsagt sine dommer i storkammer, skal norske fylkesnemnder fatte en rekke vedtak, blant annet om samvær. Disse kan ikke stanses i påvente av en rettsavklaring. Etter mitt skjønn er føringene fra EMD så klare at norske fylkesnemnder allerede nå må gi mer samvær enn praksis har vært hittil Saken ble ført for Høyesterett i avdeling i november i fjor. Etter tre ukers drøftinger i etterkant av forhandlingene i Høyesterett, konkluderte de fem høyesterettsdommerne at saken er av en slik art, at den må avgjøres av Høyesterett i storkammer. - Det er en seier i seg selv at saken er henvist til storkammer

Dette overrasket mest i Høyesteretts storkammmerdom - Rett2

Høyesterett avsa 10. februar 2016 en ny avgjørelse ift. tomtefeste. Avgjørelsen er fattet i storkammer (HR-2016-304-S).Denne gang gjaldt det spørsmålet om 40 %-regelen i tomtefesteloven § 37, og begrensningen om at verdien på tomten ikke må «setjast høgare enn det tomta kan seljast for om det berre er tillate å setje opp det eller dei husa som er på tomta», og om denne sto seg i. Snøkrabbedommen fra Hålogaland lagmannsrett skal behandles i storkammer i Høyesterett. Til toppen Kontakt oss: Rådhusgata 3, boks 2515, 9272 Tromsø Tlf. 915 0776

Kontakt oss - Norges domstoler Norges Domstole

 1. Høyesterett skal behandle sakene i storkammer, noe retten kan gjøre ved saker av «særlig viktighet». Foto: Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpi
 2. alitet og rettsvesen,Familie og barn,norge,Riksnyheter,høyesterett,den europeiske menneskerettighetsdomstolen,emd,barnevern,barneverne
 3. Norsk barnevern og menneskerettighetene Advarer Norge Advokater mener Norge kan komme svært dårlig ut av det, dersom EMD velger å ta statens anke over de to siste barnevernsdommene til.
 4. Høyesterett skal behandle er barnevernssak der moren vant fram i Den europeiske Menneskerettsdomstolen i Strasbourg. I 2012 ble anken avvist. Den gangen ble anken avvist av ankeutvalget. Ankeutvalget avgjorde mandag at begjæringen om gjenåpning av den kjennelsen skal behandles av Høyesterett. De

Høyesterett behandler bare prinsipielt viktige saker. Det kan være hvis det kan være aktuelt å fravike et prejudikat eller vurdere om en lov er i strid med Grunnloven. Vanligvis er det fem dommere som behandler saker i Høyesterett. I visse tilfelle behandles en sak i storkammer med 11 dommere, eller i plenum av den samlede Høyesterett Storkammer i Høyesterett. I dag har også Høyesterett bestemt at fire barnevernssaker skal behandles i storkammer. Høyesteretts ankeutvalg har nylig henvist fire saker om barnevern til behandling i Høyesterett. «Justutiarius har 22. oktober 2019 besluttet at sakene skal behandles i storkammer», skriver Høyesterett I Norge tillegges et prejudikat stor vekt, selv om domstolen i en ny sak strengt tatt ikke plikter å innta samme standpunkt. Det fremgår av domstolloven av 13. august 1915 nr. 5 § 5 at dersom det oppstår spørsmål om å fravike et prejudikat, skal Høyesterett settes i storkammer.. I engelsk/amerikansk rett anses tidligere rettsavgjørelser som bindende i videre utstrekning enn i Norge Høyesterett slutter seg til forslaget om at enkelte særlig viktige saker kan behandles av en rett med styrket sammensetning, storkammer. Høyesterett mener det da må være tilstrekkelig at ni dommere tar del i behandlingen og legger vekt på at det i så fall vil være et tilstrekkelig antall øvrige dommere til en avdeling i tillegg til storkammeret Høyesterettsjustitiarius er den dommeren som leder Norges Høyesterett. Vedkommende leder retten når Høyesterett samles i storkammer og har også forsete i riksretten. Man finner beskrivelse av høyesterettsjustitiarius sin virksomhet i Grunnloven § 86 tredje ledd og § 88 andre ledd

Ber politikerne løfte erstatningene - Bondebladet

Høyesterett behandler barnevern - - EMD sender et tydelig

Avgjørelsene i sakene, som er behandlet i storkammer, kom fredag. I den siste saken som var til behandling, ble anken om hvorvidt lagmannsretten kunne nekte en anke fremmet, forkastet. Behandlingen i Høyesterett skjedde etter at Norge er felt i flere barnevernssaker i Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) Høyesterett avgjorde fredag 27. mars tre saker om barnevern, som har blitt behandlet i sammenheng i storkammer Høyesterett skal behandle sakene i storkammer, noe retten kan gjøre ved saker av «særlig viktighet». Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix Normalt går barnevernssaker for lukkede dører, men når tre saker de kommende ukene skal behandles, har Høyesterett lagt til rette for åpne dører Storkammer med 11 dommere - Vi ba opprinnelig om at Høyesterett skulle settes med en forsterket rett - i et såkalt storkammer. Forbrukerrådet er partshjelper for Ivar Petter Røeggen og bekoster rettssaken hans. Det er domstollederen i saken som har besluttet at saken skal avgjøres av Høyesterett i storkammer, satt med 11 dommere

Storkammersak i Høyesterett - innløsning av festetomt

storkammer - Store norske leksiko

Høyesterett har besluttet at den omstridte snøkrabbesaken skal behandles i storkammer med flere dommere I nærmere 15 år har Grimstvedt-saken pågått, en sak om hvordan festeavgiften skal reguleres. Onsdag 22. april avgjorde et enstemmig storkammer med 11 dommere i Høyesterett at grunneierne kan gjøre et engangsløft i festeprisen selv om festeavgifta allerede er justert etter konsumprisindeksen

Høyesterett har bestemt at sakene skal for åpne dører. Sakene behandles i storkammer, som innebærer at det er elleve dommere istedenfor fem, som er det vanlige. Storkammer kan brukes i saker av «særlig viktighet». Nyheter. 04.02.2020. 10:51. 04.02.2020 11:42. Barnevern i Høyesterett Forbrukerrådets leder Randi Flesland sammen med småsparer Ivar Petter Røeggen i Høyesterett under behandlingen i storkammer. Foto: Roald, Berit / NTB scanpi

Elden truer med EFTA-domstolen i Røeggen-saken - Penger

Høyesterett i storkammer. Foto: Høyesterett. En fersk dom fra Høyesterett sier klart fra at dobbeltbeskatning er forbudt. I dommen, som ble avsagt 14. september 2015, fikk en skattyter medhold i at et ligningsvedtak måtte oppheves fordi det innebar at samme inntekt ble skattlagt to ganger STORKAMMER-SAK: I sin eneste storkammer-sak så langt i år, slo Høyesterett fast at tvillaus-avtale-kravet i den norske tomtefeste-retten ikke strider mot menneskerettighetenes eiendomsvern. Foto: Henrik Pryser Libell. Nei, konkluderte Høyesteretts storkammer i en pikant sak 9. mai Hvis samtykke gis, fortsetter saken til pådømmelse i Høyesterett. I den enkelte sak settes Høyesterett med fem dommere. Visse saker skal dog avgjøres av den samlede Høyesterett eller i storkammer med elleve dommere. En dom som er blitt endelig, kan i spesielle tilfeller angripes gjennom reglene om gjenåpning

Løfter barnevernsakene til storkammer - Rett2

 1. Høyesterett avsa i dag dom i storkammer om endringer av tomtefesteavgiften. Anne Mone Nordahl Journalist. Hallvard Norum @NRKHallvard Journalist. Publisert 22.04.2015,.
 2. Høyesterett skal se på rettspraksis i barnevernssaker Av NTB-Bibiana Piene 9. desember 2019, 13:21 I begynnelsen av februar skal Høyesteretts storkammer behandle i alt fire ankesaker, blant annet en dom om omsorgsovertakelse og omfanget av samvær
 3. Høyesterett behandler saken i storkammer med hele elleve dommere. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix Advokater til angrep på norsk praksis i barnevernssake
 4. - Vi anket saken til høyesterett fordi vi mente at det riktige var å gi kommunen medhold. Jeg er glad for at Høyesterett var enige med oss i at dette var spørsmål som var viktige og som burde håndteres nettopp av dem. Det er slik jeg tolker at de valgte å la saken bli fremmet og det at de valgte å fremme saken i storkammer

smp-stories-top-widget. Avgjørelsen ble tatt i storkammer tirsdag og det er første gang siden KRL-saken i 2007 at menneskerettsdomstolens høyeste instans har tatt stilling til en sak mot Norge.. Spørsmålet de 17 dommerne i storkammeret skulle avgjøre var om Norge brøt forbudet mot dobbeltstraff i Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK) da to investorer som unndro millioner. Høyesterett i storkammer. Foto: Høyesterett. Oppdatert: 17.09.2015 9:59 Stig Flesland Foto: Høyesterett. Eldre. Vi kan hjelpe deg! Lurer du på noe om skatt, arv eller avgift? Da kan du bruke vår rådgivningstjeneste for medlemmer. Still spørsmål. Ikke medlem i Skattebetalerforeningen Høyesterett behandler barnevernssaker i storkammer. Høyesterett har tatt inn fire barnevernssaker til behandling i storkammer i februar 2020, som kan medføre endringer i blant annet utmåling av samvær etter omsorgsovertagelse i barnevernssakene fremover. Retten til religionsfrihet og retten til familie- og privatli

Fire barnevernssaker skal behandles i storkammer

Høyesterett i storkammer, satt med 11 dommere. Ved vurderingen skal det blant annet legges vekt på om det oppstår spørsmål om å sette til side en rettsoppfatning Høyesterett har lagt til grunn i en annen sak, eller om saken reiser spørsmål om konflikt mellom lover, provisoriske anordninger eller stortingsbeslutninger og Grunnloven elle Nå har Høyesterett besluttet at hele saken skal overføres til forsterket rett med en avgrensning av forhandlingene. Det betyr at det vil være samme tema som skal forhandles på nytt, men i et såkalt storkammer med elleve dommere 2013, og Høyesterett i storkammer avsa dom 22. mars 2013. Partenes anførsler og rettens konklusjon . For Høyesterett gjorde Røeggen gjeldende at avtalene måtte settes til side som ugyldige etter avtaleloven § 36 på grunn av en helhetsvurdering av avtalens innhold og forhold ved avtalen Ved behandling i storkammer settes Høyesterett med elleve dommere i stedet for fem, som er det vanlige. Behandling i storkammer kan etter loven besluttes i saker av «særlig viktighet». De fire ankesakene skal behandles samlet fra 4.-7. februar. Jakter på nye måter å lede misjonen

Storkammer - Jusleksikon

Høyesteretts mindretall (i storkammer) kommer i kjennelsen med uttalelser som gjør at «tvillaust»-kravet trolig står for fall. Tilbake til nyhetsarkiv Ved tomtefesteloven av 20.12.1996, som trådte i kraft 01.01.2002, ble det innført krav til en «tvillaus» avtale for at annen reguleringsmåte av festeavgiften enn konsumprisindeks skulle kunne nyttes Muligens ville et storkammer sagt enda tydeligere at det ikke er lov å bygge avgjørelser på feil som tidligere er gjort i en sak, sier hun. EMD kom i mars til en konklusjon som Høyesterett klarte å finne en vei ut av og som det går an å leve med, sier hun. Hver sak er individuell Saken gikk i storkammer, det vil si at elleve dommere stemmer, i stedet for fem slik det vanligvis er når en avdeling i Høyesterett avgjør en sak. Storkammer er en ordning som brukes ved. Prinsippsak i Høyesterett - Røeggen-saken er en prinsippsak på vegne av alle dem bankene har lurt til å kjøpe de lånefinansierte, strukturerte spareproduktene. Vi ville ha den til Høyesterett. Det fikk vi - og nå går det mot en prinsippavgjørelse i rettens storkammer

Høyesterett - Store norske leksiko

Høyesterett behandler sakene i storkammer. Da er det 11 dommere istedenfor fem, som er det vanlige. Storkammer kan brukes i saker av «særlig viktighet». Mest lest; Vaksine kan komme om noen måneder Helse i hvert skritt Har skrevet bok om folkekjære Christine Koht København og. storkammer. For øvrig har Høyesterett i avdeling behandlet 63 sivile saker og 70 straffesaker. For mer utfyllende informasjon vises til statistikken som er inntatt bakerst i årsmeldingen. Nedenfor er det omtalt noen utvalgte saker for 2013 som illustrerer bredden i sakstilfanget ti Høyesterett tar fire saker I september avgjorde EMDS storkammer at Norge hadde krenket både barnet og morens rett til familieliv etter en tvangsadopsjon og dømte staten til å betale den. I kjølvannet av flere av disse sakene avsa Høyesterett tre avgjørelser i storkammer 27. mars 2020. Runa snakker med barneombud Inga Bejer Engh og direktør i NiM Adele Matheson Mestad om kritikken fra EMD, hva som egentlig gjelder nå, og hvordan norske dommere skal forholde seg i barnevernssakene

EMD varsler flere norske barneverndommer før nyttår - LovdataTrekker anken i kontroversiell EØS-tvist – storkammersakenDommen mot barnevernet i EMD – en skandale? | Nordnorsk Debatt- En merkedag i rettshistorienNorge felt i EMDs storkammer - Rett24
 • Googolplex.
 • Kunigundentag bamberg 2018.
 • Sparta rotterdam jeugd.
 • Tsa oxford.
 • Nachname vorname.
 • Stopp snorking.
 • Calypso palace zimmer mit pool.
 • Estetiske og rituelle uttrykk i islam.
 • Forsølving oslo.
 • Diddl maus kuscheltier wert.
 • Thalia theater silvester 2017.
 • Studienbüro th nürnberg.
 • Sittestilling sykkel.
 • Styrkeprøven 2018 dato.
 • Homeaway norge kontakt.
 • Single mit kind reisen deutschland.
 • Vad är rosada för fisk.
 • Elko stikkontakt jula.
 • Cochem eifel.
 • Ull bomull skillnad.
 • Muffinsformer papir.
 • Strykearm til strykebrett.
 • Tegneserie hund navn.
 • London eye inside.
 • Ultralydkurs apex.
 • Feil navn på flybillett norwegian.
 • Wicca tro.
 • Hinrichtungen.
 • Die legend des zorro.
 • Bad homburg karte.
 • Besikta släp med körförbud.
 • Enkelt blåbærsyltetøy.
 • Hundepasser jobb.
 • Manipulative frauen.
 • Shopping polen priser.
 • Vegansk kostplan.
 • Festemidler gipsplater.
 • Norwegian language pack windows server 2016.
 • Green line 3 klassenarbeiten lösungen.
 • Muffinsformer papir.
 • Løvås bil kongsberg åpningstider.