Home

Unntatt offentlighet definisjon

Offentlighetsloven, lov 19. mai 2006 nr. 16 om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova). Loven bygger på offentlighetsprinsippet, det vil si det system at saksdokumenter som beror hos en offentlig myndighet, som hovedregel skal være fritt tilgjengelig for enhver som ønsker å gjøre seg kjent med dem. At et dokument er unntatt offentlighet, er ikke til hinder for at du kan bestille innsyn i dokumentet. Virksomheten har plikt til å vurdere meroffentlighet, og taushetsplikten gjelder i utgangspunktet bare for opplysninger og ikke hele dokumenter. Åpningstider Mandag - Fredag 08:00 - 15:30

offentlighetsloven - Store norske leksiko

1 Veiledning om offentlighet og unntak fra offentlighet for et utvalg sakstyper. 1. Litt om offentlighet og unntak fra offentlighet • Offentlighet i forvaltningen reguleres av Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd av 19.05.06 (off.l.).Loven avløste den tidligere offentlighetsloven fra 1970 o Definisjon av unntatt i Online Dictionary. Betydningen av unntatt. Norsk oversettelse av unntatt. Oversettelser av unntatt. unntatt synonymer, unntatt antonymer. Informasjon om unntatt i gratis engelsk online ordbok og leksikon. preposisjon med unntak av, bortsett fra, så nær som, utenom Alle skal dit, unntatt meg Klage: Alle avgjørelser etter loven kan påklages, unntatt avgjørelser om å gi innsyn (§ 32). Frist: Hvis det går 5 arbeidsdager etter at organet mottok kravet og kravsetter fortsatt ikke har fått en tilbakemelding, regnes det som et avslag som kravsetter kan klage på (§ 32) unntatt Definisjon i ordboken norsk bokmål. unntatt. Eksempler. Demme opp. Hele filmen ble tatt opp i et filmstudio, unntatt sekvensen filmet i Van Nuys Airport, som viser major Strassers ankomst. WikiMatrix WikiMatrix . Unntatt fargen. OpenSubtitles2018.v3 OpenSubtitles2018.v3 Meroffentlighet eller merinnsyn, betegnelse på innsynsrett i dokumenter som i utgangspunktet faller inn under en av unntaksreglene i offentleglova. I offentleglova § 11 er det fastsatt at vedkommende forvaltningsorgan alltid skal vurdere om et dokument likevel skal gjøres kjent helt eller delvis, selv om det etter bestemmelser i loven kan unntas fra offentlighet, og at det «bør gi innsyn.

Hvorfor er noen saker og dokument unntatt offentligheten

4.1 Hovedregelen om offentlighet og innsyn *Offentlig kontrollerte selskap uten fast ansatte i administra tive stillinger vil være unntatt fra loven til tross for offentlig kontroll, jf nedenfor punkt 1.2.3. Men ettersom dette sjeldent er tilfelle for selskapene håndboken omfatter,. 1 Innledning. Temaet for denne artikkelen er offentleglovas regler om innsyn i dokumenter i personalsaker. 1 Målet er å redegjøre for når offentligheten har krav på innsyn i dokumenter som omhandler personalsaker, og når det er adgang til å unnta dokumenter fra slikt innsyn. Som det vil fremgå nedenfor, er adgangen til å unnta dokumenter fra innsyn ganske snever Meroffentlighet betyr at et forvaltningsorgan alltid skal vurdere om et dokument likevel skal gjøres kjent helt eller delvis, selv om det etter bestemmelser i loven kan unntas fra offentlighet. Norsk Presseforbund jobber særlig med spørsmål om offentlighet og hjelper norske medier i spørsmål om tilgang på informasjon og ved klager når informasjon unndras offentligheten

Personopplysninger er alle opplysninger og vurderinger som kan knyttes til deg som enkeltperson. Typiske personopplysninger er navn, adresse, telefonnummer, e-post og fødselsnummer.Et bilde regnes som en personopplysning dersom personer kan gjenkjennes, og lydopptak kan være personopplysninger selv om ingen navn blir nevnt i innspillingen Definisjonen i direktivet omfatter således blant annet videreformidling ved overføring, spredning eller andre former for tilgjengeliggjøring , og det fremgår av forarbeidene til personopplysningsloven at meningen var at definisjonen i personopplysningsloven § 2 nr. 2 innholdsmessig skulle tilsvare direktivets definisjon, jf. Ot.prp. nr. 92 (1998-99) s. 102 første spalte

Definisjonen av arkivverdig er at dokumentet a) er saksdokument etter offentleglova, og b) Jeg skjønner ikke hva informasjon som er unntatt offentlighet har i et slikt dokumet å gjøre. Forfatter. Innlegg. Ser 2 svar tråder. Svar til: Ikke saksdokument, men unnatt offentlighet. Din informasjon Dersom du trenger å vite hva offentlige organer driver med, kan du med offentlighetsloven i hånd kreve dokumentinnsyn. Denne artikkelen gir deg en oversikt over hvor grensene går for slikt innsyn: Hvilke organer som plikter å gi offentligheten innsyn, hvem som har innsynsrett, samt de viktigste unntakene fra innsynsretten. 1. januar 2009 trådte det i [ unntatt for innsyn. Kommunen har i hovedsak behandlet de innsynskrav undersøkelsen omfatter uten ugrunnet opphold Revisjonen har opplevd noe ulik praksis på kommunetorget ved krav om innsyn i saker som er merket unntatt offentlighet. Dels har den som har mottatt kravet på kommunetorget kontaktet kommunen Begrepet offentlighet henger sammen med det tyske ordet for «åpen», offen, og betegner den del av samfunnslivet som er åpent, i prinsippet for enhver, og ikke lukket, det vil si «privat». Ordet brukes ofte i samfunnsdebatten utfra et sosiologisk perspektiv i betydningen det offentlige rom.Annen bruk av ordet finner man i forbindelse med åpenhet og innsynsspørsmål hvor det betegner den.

Taushets­belagte opplysninger er unntatt offentlighet. Klage på avslag om innsyn. Hvis kommunale eller fylkeskommunale organer eller offentlig eide rettssubjekter har avslått søknaden din om innsyn, kan du klage til Fylkesmannen Vær oppmerksom på at dokumentet i sin helhet normalt ikke er unntatt offentlighet. Det er kun de opplysninger som er omfattet av taushetsplikten som skal unntas. Hjemmelen for unntaket (§ 13) påføres med penn i åpent felt. I tillegg skal det i tilknytning til stemplet påføres informasjon om hvilken lov som taushetsplikten er forankret i Definisjoner § 1-3. Opplysningsplikt Unntak fra krav til saksbehandling og offentlighet for utbyggingsavtaler etter plan- og bygningsloven § 17-2 og § 17-4 Kravene om obligatorisk kontroll i byggesaksforskriften kapittel 14 gjelder også for tiltak unntatt fra søknadsplikten etter pbl. § 20-5 A begjærte innsyn i et dokument i Nes kommune. Kommunen avslo begjæringen med begrunnelsen at dokumentet var formulert slik at det omhandlet «noens personlige forhold» etter offentlighetsloven 19. mai 2006 nr. 16 § 13, jf. forvaltningsloven 10. februar 1967 § 13. Hele dokumentet ble unntatt offentlighet av hensyn til «de små forholdene i bygda» og faren for identifisering av personen.

Regjeringen.no skal gi befolkningen innsikt i regjeringens og departementenes arbeid og skape engasjement i demokratiske prosesser Offentlighet Det at et dokument er tilgjengelig for allmennheten, dvs. åpent for innsyn, etter hovedregelen i offentlighetsloven, jf. § 2. Når et dokument unntas fra denne hovedregelen, benyttes begrepet «unntatt fra offentlighet»

offentlighetslovgivningen, for eksempel ved praktisering av mer-offentlighet eller konkrete bestemmelser som § 6 nr 8 om innsyn i personbilder. Etter min mening er det uansett grunn til å unngå oppfatninger og praksis der personvern anføres som et lettvint argument for ikke å gi offentlig innsyn Definisjon av offentlighet i Online Dictionary. Betydningen av offentlighet. Norsk oversettelse av offentlighet. Oversettelser av offentlighet. offentlighet synonymer. I sin bok Borgerlig offentlighet fra 1962 hevder den tyske filosofen Jürgen Habermas at offentligheten da går over fra å forvaltes av en konge eller fyrste til. Unntatt.

Unntatt offentlighet - bruk av paragrafer. Hovedansvaret for offentlighetsvurdering og gradering av saker og dokumenter ligger hos saksbehandler. Arkivtjenesten kommer med forslag til graderingskode. Saksbehandler skal selv vurdere forslaget og eventuelt endre til riktig kode Rana kommune Arkivplan - Rana kommune - 2018-2021 OVERORDNEDE REGLER/ BESTEMMELSER Unntatt offentlighet - Bruk av paragrafer Opp ett nivå Unntatt offentlighet - Bruk av paragrafe

unntatt offentlighet så er det nå mulig. Det jeg lurer på er, hvor står dette i lovverket, og når ble det myket opp? Svar fra NA: Ny offentlighetslove trådte i kraft 1. januar 2009 og da kom det endringer i bestemmelsene om offentlig søkerliste. I § 25 i loven står det dette: § 25.Unntak for tilsetjingssaker, lønnsoppgåver m.m Det kan være hensiktsmessig å vente med å ta stilling til spørsmålet om offentlighet til man får en begjæring om innsyn, og i minst mulig grad stemple hele dokumenter som unntatt offentlighet. Det er tenkelig at både en ROS-analyse og en beredskapsplan kan være et internt dokument, og dermed kunne unntas etter offentlighetsloven § 14 Offentliggjøring av søkere til stillinger i offentlig sektor er et viktig prinsipp for å sikre gjennomsiktighet i offentlig forvaltning. Denne praksisen kan imidlertid ha en avskrekkende effekt på søkere og føre til at forvaltningen går glipp av gode kandidater, men det er mulig å bli unntatt de offentlige søkerlistene •Smalere definisjon av interne dokumenter - jfr. § 14 og 15 i loven - Jfr. Hovedregelen om offentlighet •Utgangspunkt: Dokumentene er offentlige er unntatt fra innsyn -Ikke meirinnsyn her! 2. ledd - selvstendige rettssubjekt ka unntak - Definisjon av unntak fra Free Online Dictionar

Unntatt - Definisjon av unntatt fra Free Online Dictionar

DET STORE BILDET - Unntatt offentlighet. Postet den 18. juni 2020 11. juli 2020 av Motvind Norge. Av Ragnhild Sandøy og Bård S. Solem. NVE sin definisjon er dette arealet som ligger innenfor 8-10x tyrbinhøyden i avstand. I praksis ca. 2 km fra nærmeste turbin Unntatt fra offentlighet i henhold til offentlighetsloven § 13, jf. forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 1. Dødsfall under abstinensbehandling. Tilsynsrapport etter alvorlig hendelse PDF Dødsfall etter svikt i abstinensbehandling. Nyhet og. Lær definisjonen av Offentlighet. Sjekk uttalen, synonymer og grammatikk. Bla gjennom brukseksemplene Offentlighet i den store norsk bokmål samlingen (definisjoner). I denne lov menes med: a) Vedtak i ansettelsessaker er i alle tilfelle unntatt fra reglene om begrunnelse i §§ 24-25, reglene om klage i §§ 28-34 og reglene om omgjøring i § 35 tredje ledd, om ikke vedkommende forvaltningsorgan bestemmer noe annet Kan og bør kommunen unnta fra offentlighet forhåndsvarsel og vedtak om tvangsmulkt? 27.09.17. Meroffentlighet er et bærende prinsipp i forvaltningen. Opplysninger om vedtak om tvangsmulkt er ikke i seg selv omfattet av en generell taushetsplikt. Hovedregelen er at også disse vedtakene er offentlige

Video: Offentlighetsloven Norsk arkivra

unntatt - norsk bokmål definisjon, grammatikk, uttale

meroffentlighet - Store norske leksiko

Mer enn halve søkerlisten er unntatt offentlighet, noe som under normale omstendigheter skulle tilsi at det er svært mange advokater på listen. I sommer varslet Innstillingsrådet at de av hensyn til rekrutteringen til domstolene ønsket å innskrenke offentligheten rundt søkerlistene. Søkerne er: Bjørn Olav Aspelund (49), lagdommer. Unntatt offentlighet - bruk av paragrafer. Hjemmelsreferanser for å unnta dokumenter fra offentlighet. Denne oversikten over lovparagrafer er også bygget inn i kommunens sak/arkivsystem. Denne siden viser i tabellen nedenfor sentralt regelverk som ledere og saksbehandlere bruker for å unndra dokumenter fra offentlighet Du kan få dommen tilsendt på post, e-post eller overlevert ved personlig oppmøte (se forskrift om offentlighet i rettspleien § 9). Innsyn i dokumentene i en sivil sak Du har i utgangspunktet rett til innsyn i rettsbøker, sluttinnlegg, rettsmeklings-protokoller og sakskostnadsoppgaver i de fleste sivile saker Stikkordarkiv: unntatt offentlighet. Det hemmelige NRK - kommentar om NRKs helt egne definisjon av offentlighet. Postet den mai 23, 2013 by Spigseth. Denne våren hemmeligholder NRK flere navn på søkerne til dramasjefjobben. NRKS egne definisjon av offentlighetslov er ikke ny

Sikkerhetsgradert informasjon - Wikipedi

 1. Jo mer ansvar som er knyttet til stillingen, jo strengere krav stilles til offentlighet. Søkere som har ønske om unntak bør se på nevnte momenter, være så konkrete som mulig i eventuell søknad om unntak og registrere CV på strukturert måte. Annet Man kan trekke sin søknad når som helst
 2. En versjon av et dokument unntatt offentlighet, hvor alle sensitive opplysninger er avskjermet/strøket slik at dokumentet kan offentliggjøres. Ordning Inndeling av av arkivdokumenter i grupper, fastsettelse av rekkefølgen av gruppene og rekkefølgen av arkivdokumentene innenfor gruppene
 3. Når det gjelder innholdet i dokumentene det begjæres innsyn i, finnes det et praktisk og mye brukt unntak for hva som kan unntas offentlighet. Hvis dokumentet inneholder opplysninger som er omfattet av lovbestemt taushetsplikt, skal dette være unntatt fra retten til innsyn, jf. offentlighetsloven § 13
 4. Eksempler på bruk av offentlighet i setninger. Vi fant 15 eksempler på bruk av ordet offentlighet i setninger på bokmål.Eksemplene er hentet fra blant annet bøker, blogger og kjente tidsskrifter. Det ser for øvrig ut til at dette ordet har flere former, så kanskje også vil prøve å søke etter offentligheta, offentligheten, offentlighetene, offentligheter
 5. Bistandsgalskapen er fortsatt unntatt offentlighet. Det er snart 10 år siden Arnt Folgerø i en lang og godt fundert kronikk beskrev en fortsatt norsk verdens-rekord i bistands-svindel og ukyndighet, men meget godt tildekket av myndighetene
 6. De fleste notatene til covid-19-utvalget er unntatt offentlighet. De første ukene fikk mediene innsyn i referatene fra Beredskapsutvalget mot biologiske hendelser. Men referatet fra 2. april, noen dager etter at regjeringen endret strategi, er unntatt offentlighet «av hensyn til nasjonale sikkerhetshensyn eller forsvaret av landet»
 7. Utsatt offentlighet av en uferdig revisjonsrapporten gir rettssikkerhet for den reviderte og bidrar til at den offentlige debatten tar utgangspunkt i riktig faktum. Ole Kristian Rogndokken. daglig leder i Norges Kommunerevisorforbund. Det er ikke snakk om å unnta mer fra offentlighet,.

Alle kan be om innsyn i dokumenter registrert i Public 360. Allmennheten krever innsyn i HiOA sine dokumenter via offentlig journal. Dersom dokumenter det bes om innsyn i er unntatt offentlighet, jf. offentleglova, er det saksbehandler/leder som vurdere hvorvidt dokumentet gis ut (helt/delvis) eller ikke Unntatt offentlighet. av Anders Johansen. Informasjon . Side: 362-368; er ikke godt å vite hvordan man ellers skal ta det. Det står ingen ting i denne utredningen om ansvar for en levende offentlighet, Kanskje gir det ingen. Hvis det blir utgitt på et allmennforlag, er det per definisjon ikke vitenskap. Selv om man i virkeligheten er. Den nye kommunedirektøren var én av tre søkere som var unntatt offentlighet. Dette sier han om hvorfor han ønsket anonymite Definisjon; Ref; Havn. Et bestemt land- og sjøområde med grenser fastsatt på bakgrunn av en sårbarhetsvurdering, Versjon 01 - dato Unntatt offentlighet: Offl § 24, 3. ledd Last modified by: Andreas Breivik Company: DNV. Offentlige dokumenter kan lastes ned fra postlisten. Dokumenter som er unntatt offentlighet kan derimot ikke lastes ned. Det kan være deler eller hele dokumenter som ikke publiseres. Journalpostene blir da merket med rett lov/lovhjemmel. Det kan søkes om innsyn i dokumenter som ikke er publisert på internett

Taushetsbelagte opplysninger - Arkivverke

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten Søkere unntatt offentlighet. Fem av søkerne i søkerlisten er unntatt offentlighet etter § 25 i offentleglova. - Hver enkelt søker som har bedt om å bli unntatt fra offentlighet, har blitt nøye og kritisk vurdert, opplyser Reidar Handelsby, direktør for organisasjon i Sarpsborg kommune Oversettelse for 'unntatt' i den norsk-engelske ordboken og mange andre engelske oversettelser - helt gratis Unntatt offentlighet JournalpostID Utgående brev Skjerming jp Paragraf jp Offl. § 23 tredje ledd True 19/39804-21 Tilbakemelding - svar på klage SakID/Tittel 19/39804 Anskaffelse - MC- og snøscooterantrekk med tilbehør Avsender ***** Journaldato 25.09.2020 20/394057 Dokumenttype Dokumentets dato 25.09.2020 Unntatt offentlighet Unntatt offentlighet JournalpostID Inngående brev Skjerming jp Offl. § 13 1. ledd, jf. fvl. § 13 1. ledd nr. 2 Paragraf jp True 20/126889-36 Risikovurdering av SakID/Tittel 20/126889 Risikovurdering Avsender Politidirektoratet Journaldato 14.10.2020 20/423785 Dokumenttype Dokumentets dato 14.10.2020 Unntatt offentlighet JournalpostID.

Innsyn Dokumentbehandling - Tilsat

Unntatt offentlighet jf. §5.2.b Lysaker stasjon Endelig rapport - 15.09.2005 Forord HolteProsjekt har i perioden juni til september 2005 utført en ekstern kvalitetssikring med usikkerhetsanalyse av prosjektet Lysaker Stasjon. Prosjektet gjennomføres i regi av Jernbaneverket utbygging (JBU) Det er bemerkelsesverdig at Oslo, en av Europas hurtigst voksende byer, beliggende i verdens rikeste land, nesten er «unntatt offentlighet».Byen er nesten ikke gjenstand for interesse fra. - I denne stillingen er det krav om tidligere egenerfaring som bruker av tjenesteapparatet. Alle søkerne er derfor unntatt offentlighet

Untatt fra offentlighet - Presse

Paragrafer unntatt offentlighet : Utskriftsvennlig versjon; Denne siden viser i tabellen ovenfor sentralt regelverk som ledere og saksbehandlere bruker for å undra dokumenter fra offentlighet. Lovene finner du i sin helhet på Lovdata Unntatt offentlighet paragraf 13. 1 Veiledning om offentlighet og unntak fra offentlighet for et utvalg sakstyper. 1. Litt om offentlighet og unntak fra offentlighet • Offentlighet i forvaltningen reguleres av Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd av 19.05.06 (off.l.).Loven avløste den tidligere offentlighetsloven fra 1970

Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd

Unntatt offentlighet. Oslo kommune la ut barnevernsanbud til en samlet verdi på 600 millioner, men da presse og offentlighet ville titte kommunen i kortene, kom hemmelighetsstempelet. Kommunen overlot i praksis til anbudstilbyderne selv å vurdere hva kommunen skal unnta fra offentlighet Statens havarikommisjon for transport • Postboks 213, 2001 Lillestrøm • Tlf: 63 89 63 00 • Faks: 63 89 63 01 • www.aibn.no • post@aibn.n Grunnen du oppgir gir ikke grunnlag for å bli unntatt offentlig eller utvidet søkerliste (regner med at dette er en stilling i offentlig sektor). Dersom dette er snakk om en vanlig jobb er det vel heller lite sansynlig at søkerlistene har interesse for pressen, og det vil da eventuelt kun være andre søkere til samme stilling som vil ha rett til å få utlevert søkerlister dersom de ber. U Unntatt offentlighet - alle saksområder • utsatt offentlighet offl. § 5,1 Utsatt innsyn kan fastsettes såfremt det er grunn til å tro at dokumentene kan gi et misvisende bilde og derfor kan skade samfunnsmessige eller private interesser. Skal praktiseres strengt Offentlighet og innsyn. Retten til innsyn i offentlig virksomhet er et grunnleggende demokratisk prinsipp som er nedfelt i Offentleglova. Hovedregelen i loven er at alle saksdokumenter i offentlig virksomhet er åpne for innsyn

Unntatt offentlighet Oslo kommune Utdanningsetaten Individuell opplæringsplan Navn Født Skole Trinn, programområder Gjelder for skoleåret 20 / 20 Utarbeidet på bakgrunn av sakkyndig vurdering, datert Vedtak om spesialundervisning iht opplæringsloven § 5-1, datert Fag / område Organisering Omfang i årstime Offentlighet og åpenhet er viktige prinsipper som gir forvaltningen tillit i samfunnet. Dette er viktig både for den enkeltes rettsikkerhet og for å kunne utføre demokratisk kontroll med forvaltningens utøvelse av myndighet. Det finnes likevel enkelte unntak fra dette som gir adgang til hemmelighold hos Patentstyret Unntatt offentlighet. Kun på egne saker som man står som saksansvarlig på, eller på andres saker/journalposter man har fått tilgang på av leder eller saksansvarlig. Personalsaker. Kun der hvor leder har gitt saksbehandler fullmakt til dette ved å gi beskjed til arkivet. Vedkommende får da tildelt kode P for sin avdeling MEN så kikket jeg etter, og brevet er merket 'Unntatt offentlighet'. Og da er det jo ingen refs, siden ingen blir oppmerksom på feilen som er begått. Det er kun han, meg og Fylkeslegen som kjenner til DET. 0. Siter; Del dette innlegget. Lenke til innlegg Del på andre sider. Gjest På krigsstien 0 0 Gjest På krigsstien. Guests Offentlighet av Disiplinærnemndens beslutning gjøres gjeldende for alle saker innkommet Disiplinærnemnden etter 1.1.2005, med unntak av saker som gjelder klage over Advokatforeningens disiplinærutvalgs beslutning i sak innkommet Advokatforeningens disiplinærutvalg før 1.1.2004

Unntatt offentlighet Offl. § 13 jfr. Fvl. § 13 1. ledd Opplysninger om eleven (ved mangelfull utfylling returneres søknaden) Etternavn Fornavn Fødselsdato Kommune Adresse (gate og husnr) Postnr / Sted Skoleår 20 __ __ / 20 __ __ Gjelder fra dato Skole Klassetrinn. Søkbar offentlig journal, eller postjournal, er tilgjengelig via eInnsyn. Vi ber om at alle krav om innsyn bestilles gjennom www.einnsyn.no Innsynskrav kan også sendes til innsyn@nve.no.. NVE vil vurdere ethvert innsynskrav konkret når det kommer inn, uavhengig av om dokumentet er merket unntatt offentlighet eller ikke i NVEs offentlige journal

Offentlighetens innsyn i personalsaker Hjor

Det alminnelige prinsipp om meroffentlighet gjelder om man krever innsyn ved offentlige anskaffelser. Prinsippet innebærer at selv om man kan unnta opplysninger fra innsyn, så skal det alltid vurderes om man likevel bør gi den etterspurte opplysningen. Det skal foretas en konkret vurdering av hva som veier tyngst av offentlighet eller. Vedtakskontoret Unntatt offentlighet Jfr. off.lov § 5 a Søknad om pleie, rehabilitering og omsorgstjenester Opplysningene du gir blir behandlet fortrolig. Du har rett til innsyn i dokumentene som angår saken din. Du kan klage på et eventuelt vedtak. Noen tjenester har egenandel. Opplysninger om dette følger med vedtaket Denne rapporten er unntatt offentlighet . BrukerPlan Kartlegging 2015 Alstahaug kommune Databaserapport ROP definisjon Rusmiddelbruk Psykisk helse Rød Rød Rød Gul Gul Rød Grønn Rød. N, antall brukere i ROP = 20 N, antall brukere ikke i ROP = 29 . N, antall brukere fengsel = Unntatt offentlighet, Author: mkbrhe Last modified by: Hovde, Elin Mariboe Created Date: 4/9/2014 10:49:00 AM Company: Midtfylket Other titles

Hvis det føres offentlig journal, kan disse føres i åpen journal i stedet for journal unntatt offentlighet dersom journalføringen ikke røper fortrolige opplysninger. Nøytrale kjennetegn, utelatelser eller overstrykninger skal benyttes i kopi av journal som legges frem for publikum for å unngå at fortrolig informasjon røpe Unntatt offentlighet SAMTYKKEERKLÆRING TIL TVERRFAGLIG SAMARBEID Side 1 Navn på barnet/ungdommen: _____ Fødselsdato:_____ Jeg/vi er gjort kjent med min situasjon/barnets situasjon og hva det skal utveksles opplysninger om. Se side 2. Jeg/vi er kjent med at samtykket når som. Unntatt offentlighet jfr. offentlighetsloven § 13 10.2.SØKNAD OM TJENESTER OPPLYSNINGER OM SØKER Navn: Fødselsnr. 11 siffer: (må fylles ut) Telefon: (Kommunens stempel) OPPLYSNINGER OM NÆRMESTE PÅRØREND Lov og paragraf, hvis dokumentet er unntatt offentlighet; En journalpost skal alltid være knyttet til en sak. Klassering: Registrering av en eller flere ordningsverdier spesifikk for den arkivdelen saken tilknyttes. Offentlighetsvurdering: Se tilgangsvurdering. Oppslagsknapp. Knappen gir mulighet for oppslag i et register Det er snart 10 år siden Arnt Folgerø i en lang og godt fundert kronikk «Bistanden bør avvikles» ble publisert på Document.no Folgerø var saklig og relativ mild, for noe som jeg vil beskrive som en fortsatt norsk verdensrekord i bistands-svindel og ukyndighet - men meget godt tildekket av mynd

Et prinsipp i arbeidet for klarere språk i staten er å bruke ord og uttrykksmåter som flest mulig forstår. I lovtekstene finner vi to ord med samme rot, offentlig og offentlighet, som likevel kan ha ganske ulike betydninger.I Norsk ordbok med 1000 illustrasjoner (2. utgave, Kunnskapsforlaget, 2005) finner vi disse oppføringene:. offentlig: 1 som alle har adgang til; [] 3 som angår. Unntatt offentlighet er 20 bokstaver langt og inneholder 6 vokaler og 13 konsonanter. For info som ikke er relatert til kryssord, så kan du slå opp unntatt offentlighet i ordboka

Denne rapporten er unntatt offentlighet fram til offentliggjøring av fellespresentasjonen for alle kommuner i regionen. BrukerPlan Kartlegging 2019 Nord-Norge Brukere med kun rus og både rus og psykiske lidelser Brukere av helse- og velferdstjenester. Kommune Antall innbyggere 16 år og eldre Antall bruker Praktisering av offentlighet Konklusjon og sammendrag Bærum kommune 2 kommunerevisjonen retningslinjer. Vår gjennomgang av offentlig elektronisk postjournal (OEP) kryssjekket mot utgående post i kommunen viser at langt over halvparten av dokumentene som er registrert i OEP ikke kan gjenfinnes i kommunens postliste

I dag blir en rekke dokumenter unntatt offentlighet «for sikkerhets skyld» før det lagres og legges i offentlig elektronisk postjournal.Det kan vi trygt si har skjedd her Unntatt offentlighet 071/20 Klage over vedtak om omgjøring av vedtak om brukerstyrt personlig assistanse (BPA) Unntatt offentlighet 072/20 Klage på avslag vedrørende startlån og tilskudd Unntatt offentlighet 073/20 Klage på avslag vedrørende startlån og tilskudd Unntatt offentlighet 074/2 Denne rapporten er unntatt offentlighet fram til offentliggjøring av fellespresentasjonen for alle kommuner i regionen. BrukerPlan Kartlegging 2019 Nord-Norge Brukere med kun psykiske lidelser Brukere av helse- og velferdstjenester. e e t e sø 62567 200 2 ø 42336 254 0 d 20370 258 7 y 9281 18 9 st 8516 81 5 d 8563 138 Unntatt offentlighet. Søkerne har rett til å vite: - hvem som er innstilt - rangeringen - evt. dissens - antall stemmer, men ikke hvordan det enkelte. medlem har stemt. Offentlig. Offentlig. Partsoffentlig: Offentlig kun for sakens parter (søkerne), saksbehandlere og beslutningstakere. Unntatt offentlighet: Kun saksbehandlere og. Søk opptak til utdanninger unntatt offentlighet; Slik søker du etter- og videreutdanningene som er unntatt offentlighet. Når du skal søke utdanninger og kurs som er unntatt offentlighet bruker du søknadsskjema. Fyll ut søknadsskjema. Slik fyller du ut søknadsskjemae under jernbaneundersøkelseslovens definisjoner av jernbaneulykker eller alvorlig jernbanehendelser, til SHT. Rapporteringsformatet er en 72-timers rapport. I tillegg ønsket SHT, med bakgrunn i varslings- og rapporteringsforskriftens § 7 andre ledd, samt jernbaneundersøkelsesloven § 8 at det ble fylt ut et utvidet spørreskjema for.

 • Mystic messenger 707 walkthrough.
 • Hudpleie på frogner oslo.
 • Kevin mamma mia.
 • Ølkurs kristiansand.
 • Showtanz jena.
 • How much protein do i need in a day calculator.
 • Schönheitsideale heute.
 • Hyperhidrose botox.
 • Lady gaga madonna.
 • Samsung ue65mu7005 calibration.
 • Lær spansk.
 • Bibliotekgata 34 1473 lørenskog.
 • Været sommeren 1997.
 • Thomas hobbes 1588 1679.
 • Eton hede outlet.
 • Harley in the middle actors.
 • Olika amningspositioner.
 • Samsung dvd spiller.
 • Boruto length.
 • Inger hagerup dikt aust vågøy.
 • Nikon d5300 manual svenska.
 • Moccabar zwickau muttizettel.
 • Chinchilla perser blandras.
 • Min elsykkel kristiansand.
 • Maryland history.
 • Webcam baumwipfelpfad bad wildbad.
 • Pusteproblemer stress.
 • Nh90 sea lion.
 • Foreign and commonwealth office.
 • Blankofullmakten første verdenskrig.
 • Tintenfisch rezept italienisch.
 • Kon tiki kart.
 • Mädelstag ausflug.
 • Tollare egenskaper.
 • Reeperbahn damen.
 • Utvendig listverk.
 • Mosestokk.
 • Varan spiser mennesker.
 • Flammkuchen vegetarisch belag.
 • Hotel zurich tripadvisor.
 • Vitamin b1 dosierung mücken.