Home

Energibruk i husholdninger

For undersøkelsen i 2012 ble utvalget tredoblet i forhold til tidligere. Bruttoutvalget utgjorde om lag 7000 husholdninger, og nettoutvalget som beregningene for energibruk er basert på utgjorde 3221 husholdninger. Utvalget som beregningene av oppvarmingsutstyr er basert på utgjorde 3346 husholdninger Husholdninger i eldre boliger har gjennomført flere tiltak i gjennomsnitt enn husholdninger i nyere boliger. Utvikling i husholdningenes energiforbruk over tid Resultatene som fremkommer her er ikke sammenlignbare med resultatene i den forrige undersøkelsen om energibruk i husholdningene, som ble gjennomført for årene 1993-1995 Hedmark og Oppland er dessuten den regionen med størst energibruk, noe som har sammenheng med mye eneboligbebyggelse, og at det er et kaldt område. Mens husholdninger i Oslo hadde et gjennomsnittlig energibruk på rundt 12 600 kWh i 2012, var energibruken over det dobbelte i Hedmark og Oppland, med 26 400 kWh. Litt å spare på bruk av varmepump Statistikk om energiforbruk i husholdninger: gjennomføringsbestemmelser. Tittel. Kommisjonsforordning (EU) nr. 2017/2010 av 9. november 2017 om endring av Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1099/2008 for så vidt gjelder oppdatering av månedlig og årlig energistatistikk Flere husholdninger med varmepumpe Mens nesten ingen husholdninger hadde installert varmepumpe i 2001, hadde om lag 4 prosent av husholdningene dette i 2004. Det er særlig husholdninger med høyt energibruk i utgangspunktet som installerer varmepumpe, siden de har mest å spare på slike investeringer

Produksjon og forbruk av energi, energibalanse - årlig

reduseres. Forskning viser at større husholdninger er mer energieffektive og har lavere energibruk per person enn mindre husholdninger (O'Neill og Chen, 2002). Majoriteten av tidligere forskning innen temaet demografi og energiforbruk fokuserer på at befolkningsstørrelse har en viktig effekt. En større befolkning etterspør mer energi. NTNU Energibruk i bygninger 2 2 ENERGIBRUK I BYGNINGER 2.1 Energistatistikk for norske husholdninger Energibruken i en husholdning er avhengig av flere faktorer som lokalt klima, bygningsmessig tilstand, installasjoner, tekniske anlegg og selve bruken av elektrisk utstyr

I 2017 var det norske sluttbruket av energi 213 TWh. Som det fremgår av figuren under er industri og transport sektorene med høyest energibruk, etterfulgt av tjenesteytende næringer og husholdninger. Øvrige sektorer som bygg- og anleggssektoren, landbruk og fiske, utgjør en liten andel av energibruken Industri og transport er sektorene med høyest energibruk, etterfulgt av husholdninger og tjenesteytende næringer. Øvrige sektorer som bygg- og anleggssektoren, landbruk og fiske, utgjør en liten andel av energibruken. Energibruken har økt med om lag 29 TWh over siden 1990, med den sterkeste økningen før 2000

Over halvparten av samlet energibruk var strøm. Det brukes mye strøm både i husholdninger, yrkesbygg og industri. NVE forventer at forbruket av strøm vil fortsette å øke fremover. Transportsektoren vil gradvis bli mer elektrifisert og det kan bli brukt mer strøm både i industri,. Innenlandsk energibruk i husholdninger, tjenesteytende næringer, industri, transport, landbruk, fiske, bygg og anlegg og petroleumsnæringen. Husholdninger Private boliger og utstyr i boliger. Tjenesteytende næringer Private og offentlige næringsbygg samt utstyr benyttet Trender og drivere for energibruk i norske husholdninger. Rapport til NVE Rapportnummer 13/2001 Dato 13.12.2011 Gradering Åpen Prosjekttittel Modellering av trender og drivere for energibruk i husholdningene Tal sider 110 Prosjektnr 6230 Forskere John Hille, Morten Simonsen, Carlo Aall Prosjektansvarlig Carlo Aall Oppdragsgive Det er laget mer utfyllende rapporter og faktaark om energibruk til bygg. Se oversikt til høyre på siden. Figurene under viser historisk utvikling i samlet energibruk i Norske husholdninger og i tjenesteytende næringer og våre antagelser om fremtidig utvikling til 2040. Det stor usikkerhet i fremskrivninger så langt frem i tid Statistisk sentralbyrå (SSB) har hovedansvaret for å dekke behovet for statistikk om det norske samfunnet

stordriftsfordel i energibruk per person for husholdninger med flere medlemmer. Produksjonen av elektrisitet i Norge er hovedsakelig fra vannkraft, så forbruk av denne kraften er ikke direkte skadelig for miljøet. Kapasiteten på nettforbindelsene til utlandet bli Innen husholdninger og tjenesteytende næringer er det antatt at en befolkningsvekst lik SSBs hovedalternativ, noe som tilsvarer en befolkning på ca. 6,1 millioner personer i 2035. Bedre bygninger, mer effektivt oppvarmingsutstyr og lavere energibruk i elektriske apparater vil imidlertid føre til a vf-rapport-13-2011-nve-energibruk-i-norske-husholdninger.pdf. bolig og milj Prosjekt. 01.08.2011. Modellering av trender og drivere for energibruk i husholdningene. Prosjektleiar: Carlo Aall Forskar. Postadresse. Vestlandsforsking. NVEs analyse av energibruk mot 2035 viser at en stadig større andel av norsk energibruk kan bli dekket av strøm, bioenergi og fjernvarme. I husholdninger og tjenesteytende næringer vil fossile energivarer nesten være faset ut i 2020. Innen transport overtar elektriske kjøretøy

Energibruk i husholdningene - Om statistikken - SS

Energibruk i private husholdninger er imidlertid ikke en stor direkte bidragsyter til Norges territorielle klimagassutslipp, ettersom forbruket i stor grad er knyttet til elektrisitet og andelen fornybar kraft er svært høy i Norge Husholdningenes samlede energibruk er på om lag 45 TWh. Av dette utgjør elektrisitet om lag 35 TWh, dvs. snaut 80 pst. av energibruken. Energibruken i husholdningene avhenger av flere faktorer, bl.a. antall husholdninger, antall husholdningsmedlemmer, temperatur, boligareal og husholdningenes økonomi Utgangspunktet for studien var en overraskende utvikling i norske husholdningers energibruk de siste 20 åra. I 1990 forventet en at energibruken i husholdningene ville fortsette å øke, som den hadde gjort siden 1945. Vestlandsforsking sine analyser viser at den samlede temperaturkorrigerte energibruken i norske helårsboliger økte med 3 % fra 1990 til 2009 (fra 42,2 til 44,9 TWh), mens. Samlet energibruk i Norge er fordelt på tjenesteyting, husholdninger, kraftintensiv industri, annen industri, transport og energisektoren selv, og er vist i det første diagrammet i galleriet nedenfor. Siden 1976 har totalt forbruk økt med 40 %

Energibruk i husholdningene - SS

 1. Energibruk i husholdningene 2012 Samfunnsspeilet 4/2014 husholdninger. Det er store fattige land i Asia og Afrika som trekker gjennom-snittet ned. I Kina, India og Etiopia var strømforbruket i husholdninger per person henholdsvis 461, 154 og 19 kWh i 2012. I mange utviklingsland må store deler av befolkningen greie seg helt ute
 2. g og oppvar
 3. Energiforbruk er en fysisk størrelse som karakteriserer alle former for energi som blir tatt i bruk. Den standardiserte målenheten for energiforbruk er joule, men den eldre enheten tonn oljeekvivalent er fremdeles i bruk. Når energiforbruket i et land skal fremstilles, skilles det gjerne mellom primært og sekundært energiforbruk. Det primære energiforbruket omfatter uttak av energikilder.
 4. Nær 100 millioner husholdninger varmes opp med varmepumper istedenfor gass eller olje. Over 50 prosent av alle personbiler som selges i 2030, må være elektriske. Dette er noen av de til dels betydelige atferdsendringene innen 2030 som er inkludert i IEAs analyse i dette scenarioet: Alle flyvninger på under en time erstattes med andre transportmåter
 5. På oppdrag for Norges vassdrags- og energidirektorat (www.nve.no) skal Vestlandsforsking lage en modell som kan forklare den historiske utviklingen i husholdningenes stasjonære energibruk og brukes til å lage scenarioer for hvordan energibruken kan utvikle seg framover. Energibruken i norske husholdninger har flatet ut siden slutten av 1990-tallet og frem til i dag
 6. Trender og drivere for energibruk i norske husholdninger - NV
 7. Livsstil og energibruk. Husholdningenes direkte og indirekte bruk av energi til stasjonære og mobile formål har økt betydelig og utgjør et stadig større segment av energimarkedet. Historisk har ønsket om stadige større og mer komfortable hjem falt sammen med en nedgang i husholdningenes størrelse og en sterk vekst i antallet husholdninger

Smart energibruk. Smart energibruk. I vår vestlige verden har det over de siste 40 år vært overflod av billig energi. De private husholdninger bruker for eksempel elektrisitet til å varme opp boligene, og i en periode var det ikke tillatt å ha pipe i sin bolig. Husholdninger, Figur, Gjelder, Viser, Utviklinga, Areal, Trender, Drivere, Norske, Www.nve.no; READ. Trender og drivere for energibruk i norske husholdninger - NVE . READ | side 75. Et annet demografisk forhold som kan tenkes å ha betydning for etterspørselen etter nytt boligareal er. sammensetningen. Gjennom forprosjektet i 2009 ble det utarbeidet 3 brosjyrer med titlene Gode råd om feiing og energibruk, Gode råd om vedfyring og Gode råd om gassfyring. Disse brosjyrene er tilgjengelig på nettsidene til Trondheim kommunale feiervesen, og ble i 2010 delt ut til husholdninger i Trondheim som viste interesse for energispørsmål For energibruk til enkelte kategorier av elektriske apparater viser både svenske og danske undersøkelser at det kan være forskjeller opp mot faktor 20 mellom ellers like husholdninger, og det kan være forskjeller i energibruk til oppvarming i størrelsesorden faktor 3 Husholdninger og tjenesteytende næringer. De to sektorene der energibruk fører til minst utslipp er tjenesteyting og husholdninger. Til sammen utgjør utslippene i underkant av 1,7 mill. tonn CO2-ekvivalenter. Energibruken er til sammenlikning nesten 77,5 TWh, noe som gir en utslippsintensitet på om lag 0,022 kg CO2-ekvivalenter per kWh

Statistikk om energiforbruk i husholdninger

Drivkreftene for husholdningenes energibruk er tydelig annerledes enn i næringslivet. Mens bedrifter ønsker å maksimere overskudd ved å minimere kostnader, som energibruk, ønsker husholdninger å maksimere livskvalitet (øke produksjonen av velferd) ved hjelp av mer energi Samlet energibruk til oppvarming og kjøling (tilført energi) i husholdninger, tjenesteytende sektor og industri var i 2018 om lag 73 TWh. I husholdninger og tjenesteytende sektor er det oppvarming av bygg og tappevann som omfattes under oppvarming, mens industrien i tillegg har prosesser som krever varme

I rapporten er energibruk (tilført energi) til oppvarming og kjøling estimert til omlag 72 TWh i 2018. Det er 33 prosent av totalt energibruk i Norge. Husholdninger står for om lag halvparten av bruken 3 Husholdninger, forbruk og miljø. Et historisk perspektiv Vi har i rapportens innledende del presentert noen teser om miljøproblemenes endrete karakter.Begrepet miljøproblem er gitt en vid forståelse, i samsvar med de ulike måtene det er blitt brukt gjennom de siste tredve årenes miljødebatt Trender og drivere for energibruk i norske husholdninger - NVE . READ | side 85. svarte likevel bare til ca. 15 % av prisen på fyringsolje og 12 % av prisen på parafin. I løpet av 1991-93 ble. avgiften først supplert, så erstattet av en CO 2 -avgift, som var på 40 øre/liter i 1993. Disse endringene.

Energibruk i husholdningene - SSB

Den høyeste toppen var i 2016, med 24,5 GWh/h. De siste årene har den høyeste effekttoppen vært rundt 24 GWh/h. Store industribedrifter står for omtrent ¼ av effekttoppen, mens ¾ skyldes alminnelig forsyning. Forbruk­et i alminnelig forsyning består i stor grad av energibruk i bygg, det vil si i husholdninger og tjenesteytende sektor Total energibruk i Norge steg med om lag 1 prosent fra 2006 til 2007. Gjennomsnittlig strømpris til husholdninger var 75 øre/kWh i 2007, mens den året før lå på rekordhøye 92 øre/kWh. Prisen på fyringsolje var omtrent uendret fra året før, og relativt dyrere enn strøm Oppvarming og annen energibruk i husholdninger. Gass til oppvarming/husholdninger har falt litt i volum, men økt i andel av totalforbruket siden effektivisering har begynt å virke, og er nå på 37 % av energiforbruket i husholdninger. Strøm er lavere enn dette For husholdninger var forbruket 185 kWh/m²·år Sykehus Formålsdelt energiforbruk for et norsk sykehus bygd i 2008 Sykehus er blant de mest energiintensive bygninger, grunnet høy brukstid og høy mengde teknisk utstyr. Ifølge TEK10 er maksimalt tillatt spesifikk energibruk 300 kWh/m²·år for sykehus, og 335 kWh/m²·år for områder de

Fordypningsprosjekt - SINTE

i norske husholdninger fordeler seg. Kunnskapen skal brukes til å vurdere hvordan utslippet av CO 2 kan reduseres i Europa. I Norge er undersøkelsen gjennomført i omtrent 100 husstander. Ved hjelp av spørre¬undersøkelser, måleutstyr og erfaring fra tidligere prosjekter, har SINTEF Energiforskning hentet inn kunnskap som ha Husholdninger og tjenesteyting Industri og bergverk Transport Totalt: 225 TWh TWh TWh TWh = 38% = 24% = 38% Utslipp knyttet til energibruk i bygninger er 2,1 millioner tonn CO 2 ekvivalenter av totalt 42,4 mill tonn CO 2 ekvivalenter April-2003 V.Novakovic NTNU-EPT 4 Energikrav endret over tid Beregnet for kontorbygning i Oslo-klima 209 18 Figur 2: Energibruk i norsk bygningsmasse (Kilde: Enova Bygningsnettverket) Sammenliknet med andre land har Norge et høyt forbruk av elek-trisitet. Dette skyldes blant annet vår rike tilgang på vannkraft. Det høye elektrisitetsforbruket må imidlertid ikke forveksles med et høyt energiforbruk. Tvert i mot bruker norske husholdninger energibruk i fritidsboliger over 2,5 TWh (elektrisitet og ved), dvs. om lag en dobling de siste 15 årene15. Energiforbruk i husholdninger Gjennomsnittlig årlig energibruk per husholdning er rundt 20.000 kWh16. Det er oppvarming som utgjør hoveddelen av energibruken. NVE har anslått at ca. 66 % av energien i en bolig går ti Blant husholdninger hvor hovedinntektstakeren er under 45 år, hadde 29,4 prosent av husholdningene en gjeld som utgjorde mer enn tre ganger inntekten i 2017. Tilsvarende andel var 19,7 prosent ti år tidligere Norske og danske husholdningers gjeld ble beregnet til om lag 600 000 norske kroner per innbygger ved utgangen av 2015

Energibruken i kommunene steg med 5,5 prosent til 225 TWh fra 2006 til 2007. Økningen var spesielt stor innenfor energisektorene. Holder man energisektorene utenfor, var økningen om lag 2 prosent i denne perioden Strøm/annen energibruk Kjøp av elektronisk utstyr som mobil, hvitevarer ol Kjøp av utstyr innen sport og fritid Mobil og bredbånd TV/strømmetjenester Aviser, tidsskrifter ink digitale Uteliv (restaurant, kafe, kino ol) Andre utgifter Annen sparin NVEs analyse av energibruk mot 2035 viser at en stadig større andel av norsk energibruk kan bli dekket av strøm, bioenergi og fjernvarme. I husholdninger og tjenesteytende næringer vil olje og parafin nesten være faset ut i 2020. Innen transport overtar elektriske kjøretøy Energi i Norge er kjennetegnet av stor tilgang til fornybare energiressurser som bioenergi, vannkraft og vindkraft og ikke-fornybare energikilder som petroleum og naturgass. Energiforbruket er forholdsvis høyt på grunn av topografiske og klimatiske forhold. Energiproduksjonen i Norge har i hovedsak vært fokusert rundt utbygging av vassdrag og utvinning av olje og naturgass

Stasjonær energibruk i kommunale bygg skal reduseres med 10 % innen 2013 målt som energibruk pr kvadratmeter. 50 % av angitt konverteringspotensial tabell 2.11 skal innen 2013 dekkes med ny fornybar energi basert på lokale ressurser. Stasjonær energibruk i husholdninger skal innen 2013 være på 1991 nivå målt pr person Energibruk per husholdning, med og uten varmepumpe, etter størrelsen på eneboligen Energibruk i husholdninger med og uten varmepumpe. Kilde: Data fra forbruksundersøkelsen 2012, med energitillegg. Statistisk sentralbyr

energibruk i husholdninger og næringsbygg ble forventet å øke med henholdsvis 0,4 % og 1,6 % årlig mellom 2007 og 2020, tilsvarende en vekst for bygg på 12 %. Fremskrivning i Klimakurs byggstudie er gjort ved en bottom-up analyse av norsk bygningsmasse for boliger og næringsbygg Norsk energibruk har ligget ganske stabilt siden 1990, blant annet på grunn av politiske virkemidler for å begrense energibruken. I husholdninger og næringsvirksomhet benyttes disse energibærerne til oppvarming av bygnin­ger og tappevann, i industrien til ulike prosesser som krever varme energibruk i bygninger, nedgang innen treforedlingsindustrien og nedgang i energibruk til transport5. 2.2. Energibruk i bygningsmassen I følge Statistisk Sentralbyrå utgjorde innenlands energibruk i andre sektorer enn industri og transport (i hovedsak energibruk i husholdninger og tjenesteytende sektor) 87 TWh i 2015, dvs. en økning på ca.

En stadig større andel av norsk energibruk vil bli dekket av strøm, bioenergi og fjernvarme. I husholdninger og tjenesteytende næringer vil olje og parafin nesten være faset ut i 2020. Innen transport overtar elektriske kjøretøy. Elektriske motorer er mer effektive enn fossildrevne, og vil bidra til nedgang i samlet energibruk. Men strømforbruket vokser kraftig fra 135 TWh i 2018 til. Stasjonær energibruk i husholdninger skal innen 2013 være på 2004 nivå målt per person. Andel bioenergi i husholdninger skal økes fra ca 36 % til 38 % innen 2013. Klimagassutslipp skal reduseres til 1995 nivå innen 2013. Målsetting innen 2030 Stasjonær energibruk kommunale bygg. All bruk av fossile brennsler faset ut Energibruk i et geografisk perspektiv Trondheims energibruk er ca. 4 TWh/år, eller 1,8% av Norges samlete energibruk. I perioden 2001-2003 var 56% av energi brukt i Trondheim elektrisitet, 34% fossil brensel, og 10% avfall og biomasse. I perioden var vekstraten 5% per år. Elektrisitetsforbru

Energibruken i ulike sektorer - Energifakta Norg

 1. g i husholdninger og andre næringer i Norge vist for tiårsperioden 2008-2017. Til tross for en del år-til-år variasjoner, ofte som resultat av klimatiske forhold, ser vi en gjennomgående forbedring i klimagassutslipp, spesielt i perioden etter 2010. Vi se
 2. Husholdninger - alle kan bidra i klimakampen! Gjennom redusert energibruk, økt bruk av alternativ energi i boligen og mer klimavennlig bilbruk kan du både gi et bidrag til klimakampen og til lommeboka. Barn & unge - veien til klimasuksess
 3. som påvirker energibruk i norske husholdninger. Dette har vært bakgrunn for datainnsamlingen og vil heretter omtales som hovedstudien. I all hovedsak var prosjektet samt datainnsamlingen ledet av Christian Klöckner, mens Enova har stått for finansieringen av prosjektet
 4. For husholdninger er bruk av elektrisk kraft relativt stabil selv om det er registret en økning i antall personer bosatt i Stange. Ca 46 % av all stasjonær energibruk i Stange kommune er innen husholdninger. Ca 65 % av stasjonær energibruk i husholdninger er elektrisk kraft, ca 25 % er ved, treavfall. (2006 tall
 5. Gjennom tiltak legges det til rette både for at innbyggerne kan kutte sine klimagassutslipp og redusere sin egen energibruk. Blant annet tilbyr Horten kommune i 2020 gratis energirådgivning på https://horten.energiportalen.no/. Enova tilbyr støtteordninger til energitiltak i bedrifter og husholdninger
 6. Energibruk i tjenesteytende næringer har vokst mest og var i 2017 35 TWh. Det er en betydelig økning siden 2000, men de siste årene har forbruket stabilisert seg. Energibruk i husholdninger var 48 TWh i 2017, og har vært relativt konstant i hele perioden

Norske husholdninger bruker i gjennomsnitt 25.000 kroner på strøm, oppvarming og drivstoff årlig. Ved overgang til elektrisk energibruk kan de spare rundt 8.000 kroner årlig, inkludert avgifter. Det betyr en samlet sparegevinst på over 19 milliarder kroner for hele landet, ifølge rapporten effektiv energibruk Informasjon fra Trondheim Kommunale Feiervesen pi3451 • Grafisk senter, Tk • Opplag 1000 • Desember 2009 Trondheim Kommunale Feiervesen Tlf.: 72 54 76 48 Faks: 72 54 65 01 E-post: feiervesen.postmottak@ trondheim.kommune.no Adresse: Tempevegen 23 7004 Trondheim Mer info Trondheim Kommunale Feiervesen anbefaler a

Norsk energibruk - Energifakta Norg

Hun ser dette som en viktig årsak til at politiske energieffektiviseringstiltak rettet mot husholdninger så langt ikke har vært mer vellykket. For å se husholdningenes energiatferd i sammenheng med omgivelsene rundt, har forskeren undersøkt temaet både fra et politisk, økonomisk og forbrukermessig perspektiv Ny studie om energibruk i norske husholdninger viser at vi bruker vaskemaskinen hyppig - også til klær som ikke nødvendigvis er skitne AMS for husholdninger - for smartere bruk av elektrisitet Effektiv bruk av AMS (Avanserte Måle- og Styringssystem) er avgjørende for å nå målene om 20% energibruk. Strøm er et lavinteresseprodukt, det er usynlig og kan ikke berøres

Husholdninger Service Transport Energisystemmodell (TIMES- Norway) Struktur • Antagelser og scenarier Basisscenario Hvordan fremtidig energibruk påvirker fornybarbrøken Keywords: CenSES, forskning, presentasjon, energibruk, fornybarbrøke

Energibruk i husholdninger i kilowatt-timer (kWh) Kilde: VCÖ (Austrian Traffic Club) (2006) og egne utregninger gjort av Austrian Energy Agency (2011) (((Et «normalt» hus (med normal isolering og elektrisitetskilder) UTEN bil bruker mindre energi enn en «lavenergihus» (svært god isolering og fornybare energikilder) MED bil Energibruk/person husholdninger: kWh/pers. 7 477: 10 632: 9 512 * Første observasjon for energibruk per husholdning er fra 1980 . Sektorbasert utvikling Fra 1976 har det vært kraftig vekst i energibruk i energisektoren, transportsektoren og tjenesteytende næringer

Samlet energibruk - NV

Husholdninger; Hytter og fritidshus; Les mer om hvordan statistikken er utarbeidet hos SSB.no ; Ikke kommunetall for fjernvarme og fossil energibruk. SSB publiserer ikke kommunefordelt statistikk over fjernvarme og fossil energibruk. Fossil energibruk og energibruk i fjernvarmeproduksjon reflekteres indirekte i kommuneanalysen over. Det har den kun hvis man ser på energibruk per kvadratmeter. Vi bruker energien vår mer effektivt, men vi bygger mer og større. Går en tilbake 15-20 år og ser på strømforbruk i en den gang standard ny bolig som var godt isolert, ligger tallene på 200-250 kilowattimer per kvadratmeter i året Energibruk i husholdninger og yrkesbygg Foto: NVE Foto: Enova. Lavere energibruk og mindre fossilt i bygg. Energibruk i 2018 . RAPPORT Nr 87/2018 Energibruk i Norge mot 2035 FREMSKRIVING AV ENERGIBRUK I FASTLANDS-NORGE Dag Spilde, Synne Krekling Lien Ingrid Magnussen, Torgeir Ericson . 250 200 79 80 86 14 16 17 81 68 17 61 Utfallsrom Strøm. Samlet energibruk i norske husholdninger øker ikke nødvendigvis, problemet er snarere at mye elektrisk utstyr brukes samtidig. Ettersom nettet må dimensjoneres etter de timene det brukes mest, krever dette økte investeringer i nettet, ifølge Jonassen Enovatilskuddet er en rettighetsbasert støtteordning for private husholdninger. Formålet med ordningen er å gi privatpersoner et initiativ til å gjennomføre tiltak for å bedre energibruken i egen bolig. Tiltaket må være startet, gjennomført og betalt av deg som privatperson. For oss handler det om å redusere samlet energibruk og klimagassutslipp. For deg betyr det også bedre.

Energibruk i bygg - NV

Siden ⅔ av de globale klimagassutslippene skyldes energibruk, vil vurderingen av fremtidige energikilder, energieffektivisering, CO 2-håndtering og fremveksten av fornybar energi være viktige parametre.Det er bred enighet om at en mye større del av verdens energibehov må dekkes av fornybar energi Kraftsystemet må være i stand til å håndtere variasjonene i strømforbruket over døgnet, året og mellom år. Vi er avhengig av et sterkt overføringsnett for strøm. Alle viktige samfunnsfunksjoner, næringsliv og husholdninger er avhengige av en pålitelig strømforsyning NORSK ENERGIFORSYNING. Energiforsyningen i Norge består av alle deler av energisektoren innenlands som produserer, omsetter og frakter energi til sluttbrukere Energibruk - Bruk av energi. Må knyttes til et objekt for å gi mening, f.eks et byggs eller en bedrifts energibruk. Med det menes den totale energien som objektet benytter seg av og bruker til å avgi varme eller utføre arbeid av ulike slag. Energibærer - Fysisk form som energi er bundet i. Energikilder som olje, kull og gass ka Private husholdninger Privat og offentlig tjenestetying Annen industri Andre forbrukere Totalt Stasjonær energibruk i Norge Endring - 1976-96 Bygninger September-2003 V.Novakovic NTNU-EPT 6 Bygningens omfang og energibruk Brutto areal Total Byggtype Energibruk (mill. m2) (%) (TWh) Kontor og forretning 56 49 1

Trender og drivere for energibruk i norske husholdninger

Hvite- og brunevarer står for ca 15-20 prosent av strømforbruket i norske husholdninger. For mange kan forbruket halveres ved å bytte til de mest energieffektive apparatene på markedet. Hvis dette blir gjort i alle boliger, tilsvarer denne energisparingen to og en halv ganger den samlede norske vindkraftproduksjonen, ifølge Naturnvernforbundet husholdninger. Dette innebærer kartlegging av miljøpåvirkninger fra alle transportetapper, samt materialgjenvinningsprosessen og erstattet mengde jomfruelig plast og spart energibruk hvis plastemballasjen kildesorteres alle transportetapper, samt forbrenningsprosessen og erstattet mengde energi fra andr 6 HUSHOLDNINGER KAN BLI STUCK MED STRØM I LANG TID beregning av energibruk benyttes lavere innetemperaturer enn det som er reelt. Da undervurderes behovet for romoppvarming. Leiligheter kan ha nesten dobbelt så stort varmeforbruk som det som er beregnet basert på gjeldende normtall Det er spesielt økt produksjon av gasskraft som forklarer økningen i energibruk i næringen. Når det gjelder industriens energiforbruk, økte det totale forbruket av energiprodukter med 28 prosent i perioden 1990-2017, og næringen har stått for over halvparten av forbruket i norsk økonomi nesten 30 år Komfort, adferd og energibruk i Norge. I 2012 var strømforbruket i norske husholdninger (inkludert hytter) på 7 600 kWh per person. Elektrisitet er en utrolig edel og anvendelig energikilde, og kan brukes til oppvarming, belysning, teknisk utstyr, transport og mange produksjonsprosesser

Energibruk - CICER

Energiregnskap for Norge. Hovedtall. TWh; Alle energiprodukter Endring i prosent; 2000 2014 2015 2000-2015 2014 - 2015; 1 Unntatt energiprodukter brukt som råstoff, omvandling i raffinerier og husholdninger.: Norsk primærproduksjon: 2 534: 2 21 • Stasjonær energibruk i kommunale bygg skal reduseres med 10 % innen 2013 målt som energibruk pr kvadratmeter. • 50 % av angitt konverteringspotensial tabell 2.11 skal innen 2013 dekkes med ny fornybar energi basert på lokale ressurser. • Stasjonær energibruk i husholdninger skal innen 2013 være på 1991 nivå målt pr person

NOU 2004: 8 - regjeringen

Dagens energibruk og utslipp Kommunens totale energibruk i 2008 var cirka 65,7 GWh. Stasjonær energibruk (i hovedsak oppvarming) i husholdninger og i tjenestesektoren står for over to tredeler av det totale energibruket. Drivstoff i veitrafikken står for mesteparten av resterende energibruk Videre er energibruk for alle energibærere utenom elektrisitet beregnet. Byggsektorens klimagassutslipp Side 2 av 11 21.12.06, rev. 19.04.07 Oppgave 330000 Private husholdninger 1 039 376 100 1 039 376 I alt 2 369 181 2 166 769 Utslipp fra. energibruk på i størrelsesorden 600-700 GWh, altså flere ganger større enn resten av den stasjonære energibruken i kommunen. Av alminnelig forbruk (utenom Hustadmarmor) var husholdninger, industri og bergverk og tjenesteyting de viktigste sektorene med hhv 54 %, 22 % og 20 % av den totale stasjonære energibruken Mange studier har pekt på at direkte informasjon til husholdninger via display kan gi betydelige effekter i form av energisparing (i størrelsesorden 5 - 15 prosent), men få studier har sett på hvordan effektene er knyttet til inntekt og folks tidligere erfaring med feedback på energibruk. Denne studie Datasett: Energi og bygde omgivelser (4/5) Undersøkelse av husholdninger i 30 boligområder i Stor-Oslo, 1994 Sammendrag. Formålet med dette prosjektet var å undersøke hvilken betydning utbyggingsmønsteret i byer og tettsteder har for innbyggernes transportbehov, valg av transportmidler og energibruk til transport

Vi bruker mindre energi i hjemmet enn før - SSBEnergi i Norge – WikipediaEnergiregnskap og energibalanse - årlig, foreløpige tall - SSB

Mindre energibruk per kvadratmeter og redusert vekst i areal per person, har ført til at norske husholdninger bruker mindre energi enn tidliger energibruk i husholdninger 19 Vannbåren varme s. 20 Energiflyt i kommunen s. 20. 2009-2020 og begreper innbyggere 2007 4 6. og fremtidsscenarier s. 22 energibruk i kommunen 22 om prognosen 22 Befolkningsutvikling 22 Husholdninger 22 virksomhet 23 virksomhet 24 Konklusjon 24 Energitilgang 25 Vannkraft 25 Biobrensel 2 I deres rapport om energibruk i norske husholdninger, viser de at kun 0,6 prosent av huseierne - om lag 13.000 husholdninger - har fått støtte fra Enova. LES OGSÅ : Tar æren for strømnedgange 3. Energibruk per arealenhet i kommunale bygg, foretak og selskap skal reduseres med minimum 10 % innen 2020 (referanse 2006). Målene forsøkes oppnådd gjennom tiltak mot følgende sektorer/innsatsområder: Landbruk kampanjer rettet mot husholdninger transport- og arealplanlegging ny fornybar energi kommunens virksomhet som byggeier og aktø Bedre bygg har gitt lavere energibruk. Mindre energibruk per kvadratmeter og redusert vekst i areal per person, har ført til at norske husholdninger bruker mindre energi enn tidligere. 11/11/2012. 0. Del på Facebook. Tweet . Det viser NVEs Energibruksrapport 2012 Bergen kommune, Bergen Næringsråd, Bellona og Siemens lanserer på Klimaforum i dag et samarbeid for å rette søkelyset mot smartere energibruk. Rapporten om Bergen SmartCity viser at totalt strømforbruk i Bergen kan reduseres med 29 prosent

 • Private omsorgsboliger drammen.
 • Workinntoppen as.
 • Søke med bilder på google.
 • Zwilling und zwilling freundschaft.
 • Se downs syndrom på ultralyd.
 • Pilea peperomioides problems.
 • Billige t skjorter på nett.
 • Fabrikken vennesla meny.
 • Kontormedarbeider lønn 2017.
 • Beinhinnebetennelse.
 • Solresor destinationer.
 • Michael kors outlet norge.
 • Vegansk kostplan.
 • Liter til kg.
 • Rosfjord strandhotell buffet.
 • Lena gercke outfit das ding des jahres.
 • Soyasmør laks.
 • Lovescout24 kündigen email.
 • Tschernobyl katastrophe.
 • Biberach an der riß.
 • Coucou freiburg.
 • Jordskjelv i nyere tid.
 • Grete roede maxi.
 • Browning european 6 5x55.
 • Wdr personalservice adresse.
 • Boligpriser siste 50 år.
 • Talk show pakistani channel.
 • Beckmann urban grey.
 • Hvordan lage bakgrunn til mac.
 • Motorroller 125ccm gebraucht kaufen.
 • Excel konsulent.
 • Excel konsulent.
 • Molly yngel.
 • Kurs 2018.
 • Tune2air wma3000a update.
 • Laks maki.
 • High school musical 2 norske stemmer.
 • Are you the one season 6 episode list.
 • Billigste kort i utlandet.
 • Brand roms tacitus.
 • Fremmedkrigere fra norge.