Home

Domestisering teknologi

Domestisering - Maren Norb

Ordet domestisering viser opprinnelig til det å tilpasse dyr og planter til et menneskeskapt samfunn. En domesteteringspross går ut på at menneske finner en ny ressurs som de nyttiggjør og tilpasser for bruk i hverdagen. Teorien om domestisering brukes for å beskrive hvordan ny teknologi blir akseptert, avvist eller brukt av grupper og individer Domestisering brukes ofte til å beskrive hvordan mennesker gjør teknologien til en integrert del av sine liv. Begrepet relateres til hvordan ville dyr ble domestisert og gjort tamme i tidligere samfunn og er beskrevet av Silverstone (2007) som en relasjonell prosess der teknologi gradvis integreres som en del av menneskets liv gjennom forhandlinger, motstand og aksept Brukeres domestisering av en ny teknologi Forfatter: Kine Ariela Egseth Utgiver: Ruralis - Institutt for rural- og regionalforskning Utgiversted: Trondheim Prosjekt: Melkerobot - AMS (automatic milking systems) Prosjektnummer: 6336.00 Oppdragsgivere: Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri, Tine Kort sammendra Domestisering er et vedvarende multi-generasjonsforhold der en gruppe organismer antar en betydelig grad av innflytelse over reproduksjon og pleie av en annen gruppe for å sikre en mer forutsigbar tilgang på ressurser fra den andre gruppen.. Charles Darwin anerkjente det lille antallet trekk som gjorde at hjemlige arter skilte seg fra deres ville forfedre

R-12/18 Bonden og melkeroboten. Brukeres domestisering av en ny teknologi Roboter og automatisert programvare får ansvar for flere og flere rutinemessige arbeidsoppgaver, noe som oppfattes og på mange måter oppleves ulikt. Myndighetene har et stort fokus på teknologisk utvikling og øremerker mange midler Domestisere, gjøre til husdyr, temme; tilpasse (villdyr, vill plante) til menneskets miljø eller til et nytt miljø. DEBATT Debatt: Teknologi Hvem lager vi teknologi for? Vi bør spørre oss om AI-teknologien er forenlig med likestilling. KUNSTIG INTELLIGENS - Vi må tilrettelegge for at alle, uavhengig av. Teknologihistorie er historien om utviklingen av verktøy og teknikker, og er tilsvarende også historien om menneskeheten.Mennesker har fra tidlige tider oppfunnet ulike verktøy, dels ved å forbedre eksisterende naturlige verktøy og dels ved spesialisert kunnskap for å utvikle verktøy.Mange vitenskapelige bestrebelser har blitt mulig gjennom teknologier som hjulpet mennesker å reise til. Teknologi, læren om teknikker og de tilhørende materielle produkter innenfor et bestemt område. Teknologibegrepet kan ha en praktisk og en teoretisk betydning; fundamentalt i begge betydningene er kravet om at kunnskapen skal være formålsrasjonell, det vil si anvendelig eller samfunnsnyttig.Ordet og begrepet teknologi ble trolig tatt i bruk fra slutten av det 18

Brukernes reaksjoner på scriptet eller det angitte bruksmønsteret kalles domestisering. Dette handler om å beskrive hvordan ny teknologi blir akseptert, avvist og brukt av individer og grupper. Hvordan teknologien blir integrert i brukerens hverdag, men også hvordan brukeren og brukerens miljø enders for å tilpasses teknologien Domestisering er en toveis prosess der både teknologi og hverdagen må tilpasses hverandre, og konflikten med partnerne forble uløst fordi kjæresteriet ikke ble domestisert på linje med spillet. Signifikante ikke-brukere manglet nødvendig kunnskap for å forstå aktivitetene i spillet, tilla spillingen liten verdi og ønsket da også en hverdagsrutine som ikke var lagt på spillets premisser Domestisering ble først sett på som en lineær integrering av teknologi i hverdagen. I denne versonen også kalt Trondheimsmodellen, fokuserte de på tre ting: (1) det kognitive: tilegnelse av.. Trondheimsmodellen. måndag 8 december 2008 konkret teknologi for hjemmemedisinering i en spesifikk kommune. Jeg har brukt begrepene script og domestisering fra fagfeltet teknologi- og vitenskap (STS) som analyseverktøy for å forstå forholdet/samspillet mellom teknologi og mennesker, og hvordan teknologi utvikles og tas i bruk. De Teknologi er en del av hverdagen vår. I begynnelsen fokuserte teknologistudier på teknologier i hjemmet, som for eksempel den stasjonære datamaskinen. Etter hvert som teknologien har blitt mobil ble det nødvendig å flytte fokuset over på domestisering i hverdagen som gir større rom for fortolkning(Sørensen, 2006)

Hvorfor er det så vanskelig å integrere velferdsteknologi

 1. Det er mange varianter av silkeorm, men bare en gjør silke som er masseproduserbar: Bombyx mori. På grunn av den unike egenskapen, har B. mori en veldig lang historie med domestisering av mennesker. De fleste forskere på området antyder at forholdet begynte for omtrent 5000 år siden, og at det sannsynligvis startet i Kina
 2. Det hevdes at teknologi har et stor ubenyttet potensial som kan bidra til å øke effektivitet og kvalitet i omsorgstjenestene. Dette ved å styrke tjenestebrukenes mulighet til å klare seg selv i hverdagen og leve trygt og selvstendig i eget hjem og samtidig understøtte helsepersonell i daglig virke
 3. Teknologi (science of craft, fra gresk τέχνη, techne, art, skill, cunning of hand; og -λογία, -logia) er samlingen av teknikker, ferdigheter, metoder og prosesser som brukes i produksjon av varer eller tjenester eller for å oppnå mål, for eksempel vitenskapelig undersøkelse.Teknologi kan være kunnskapen om teknikker, prosesser og lignende, eller den kan være innebygd i.
 4. Domestisering og Afrikansk villesel · Se mer » Alpakka. Alpakka er et søramerikansk domestisert kameldyr som tilhører slekten vikunjaer. Ny!!: Domestisering og Alpakka · Se mer » Ananas * vanlig ananas, Ananas comosus. Ny!!: Domestisering og Ananas · Se mer » Asia. Verdenskart med Asia i grønt

Prosjektet er et samarbeid mellom Ruralis - Institutt for rural og regionalforskning Felleskjøpet Agri, Norsk landbrukssamvirke, Mære landbruksskole, og Landbruk21 Trøndelag. KULT bidrar inn i arbeidspakke om domestisering av teknologi. Finansiering: Norges forskningsråd, Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri (2019-2023 I teknologi og design vil elevene erfare alle prosessene, kanskje unntatt å finne opp noe helt nytt. 4. Teknologi som makt. Teknologi er ikke makt, men mye teknologi kan ha effekter som går langt ut over denne teknologiens intensjoner. Takket være ny teknologi, blir verden stadig mindre og endrer seg stadig raskere Dette prosjektet skal overvåke og koordinere arbeidet med domestisering av torsk, kveite og hyse. En domestiseringsprosess vil raskere utnytte det potensialet de marine artene har i akvakultur Antropologiske studier viser hvordan menneskelige maktrelasjoner preger planter og dyrs liv, og at domestisering er en gjensidig prosess med uventede konsekvenser. «What do Pacific salmon, British falcons, Tone Druglitrøe (Senter for Teknologi, Innovasjon og Kultur, UIO) teknologi/produkt og betegner en proces, der går begge veje. Domesticeringsbegrebet er 'den proces, hvor teknologierne integreres og formes gennem brug i hverdagslivet' (Godskesen 2002: 62) Begrebet indfanger både, at teknologierne eller produktet ændres, men også, at vi nødvendigvis ændrer os i vores omgang med teknologierne

 1. Domestisering - hvordan hunden ble tam. Det har vært vanlig å anta at hunden og mennesket begynte å leve sammen for ca. 10 Menneskets bruk av teknologi ga også hunden fordeler, blant annet fordi de kunne drepe store rovdyr og bruke ild til forskjellige formål
 2. Denne artikkelen handler om bruk av dataspill i hverdagskontekster. Et sentralt poeng er hvordan utfordringer gitt av spillet kan komme i konflikt med eller støtte oppunder sosiale relasjoner, dagligdagse rutiner og forpliktelser. Slik vise
 3. Norsk Forening for Automatisering Helse og Medisinsk Teknologi 2017; 2017-09-26 - 2017-09-27. Søraa, Roger Andre. (2017) Sci fi-roboten er tilbake, intervju DagensNæringsliv.no. null [Internett]. 2017-01-11
 4. Domestisering av spill . Spillindustrien vokser for hvert år og i 2015 hadde det en omsetning på over 91 milliarder dollar. før til slutt disse tilpasningene fullfører en sirkel og går tilbake til teknologiindustrien som produserer ny teknologi
 5. Teknologi som blir brukt direkte i produksjonen (kjerneteknologi) Teknologi som blir brukt for å tilpasse virksomheten til omgivelsene (støtteteknologi) Noen andre vanlige måter å gruppere teknologiene inn etter er: produksjonsteknologi - teknologi som brukes i produksjonen (verdikjeden
 6. g av ville dyr, innenfor STS-feltet har det fått en overført betydning, og beskriver den prosessen der teknologi går fra noe ukjent til kjent. Disse «fremmede» og «ville» teknologiene må temmes, altså bli integrert i strukturer, daglige rutiner og kulturer hos brukerne og det miljøet de befinner seg i
 7. Domestisering av spill . Spillindustrien vokser for hvert år og i 2015 hadde det en omsetning på over 91 milliarder dollar. før til slutt disse tilpasningene fullfører en sirkel og går tilbake til teknologiindustrien som produserer ny teknologi

domestisering - Domestication - qwe

John P. Kotter er tidligere professor ved Harvard Business School og blir regnet som leadership guru innenfor endringsledelse. Basert på Kurt Lewins sin modell videreutvikleet John Kotter (1995) denne modellen til åtte faser eller prosesser som må følges for å lykkes med endringsledelse Silkeormer (feil stavet silkeormer) er larveformen av tamme silke møll, Bombyx mori.Silke møll ble domestisert i sitt eget habitat i Nord-Kina fra sin ville fetter Bombyx mandarina, en fetter som fortsatt i dag.Arkeologiske bevis tyder på at skjedde rundt 3500 f.Kr. For 150 år siden spekulerte Charles Darwin i hvorfor husdyrene våre har mange egenskaper til felles, som ikke har noe med tam oppførsel å gjøre. En ny hypotese prøver å forklare hvorfor Introduksjon I denne artikkelen ønsker jeg å svare på hvorvidt brukere av nettbaserte fanfiction felleskap domestiserer fanfiction litteratur ulikt om de er på kommersielle eller åpne nettplattformer. Dette vil i all hovedsak bli en sammenligningen som vil ta utgangspunkt i den Amazon eide fanfiction portalen Kindle Worlds og det åpne nettfelleskapet Fanfiction.net Ved hjelp av begrepet domestisering (Aune 1998; Sørensen 2005) har jeg sett på ulike forhandlingsprosesser som ligger til grunn for innlemming av teknologier og fasiliteter på forskjellige hytter. Domestisering, som er et analyseperspektiv innen teknologi- og vitenskapsstudier, brukes her for å se på prosessen hvor en teknologi blir temmet inn i en brukers hverdag

Det Skjer i Arendal - Nostalgi og trender på Bjellandstrand

Domestisering er også en toveis prosess, hvor normer og moraler er en viktig del av bruk i hverdagen(Ask, 2011 og Sørensen, 2006). I denne oppgaven skal jeg gjøre rede for domestiseringsbegrepet, og drøfte konsekvensene av et hverdagslivperspektiv i studie av teknologi og samfunn The Apples domestisering historien starter i Tien Shan fjellene i Sentral-Asia, minst 4000 år siden, og trolig nærmere 10.000. og det kan godt være at pode teknologi bidro til å spre epler i Europa. Tabletten selv har ennå ikke blitt publisert. Som handelsmenn beveget eplene utenfor sentral Asia,.

Marianne Elisabeth Lien - Sosialantropologisk institutt (SAI)

Domestisering av planter og dyr foregikk innbyrdes uavhengig flere steder på kloden i steinalderen, Gjennom en rekke historiske eksempler ville hun vise at det i et langtidsperspektiv har vært i byer at ny teknologi, nye produkter og nye former for arbeid har oppstått på grunnlag av de gamle Det er en tydelig økning i jenter som ikke er fornøyd med sin egen kropp, ifølge en fersk undersøkelse utført av Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring ().12 prosent av.

R-12/18 Bonden og melkeroboten

Domestisering skjer derfor gjennom genetiske endringer i arten - over tid. Selv om vi ofte kaller domestiserte dyr for tamdyr, f.eks. tamhund, så er temming noe annet. Det er når vi venner et mer eller mindre vilt dyr til å omgås mennesker Videre undersøker jeg hvordan innføringsprosessen foregår i praksis, ved å se nærmere på innføringen av en konkret teknologi for hjemmemedisinering i en spesifikk kommune. Jeg har brukt begrepene script og domestisering fra fagfeltet teknologi- og vitenskap (STS) som analyseverktøy for å forstå forholdet/samspillet mellom teknologi og mennesker, og hvordan teknologi utvikles og tas i. Forskere presenterer også nye funn om domestisering av tamsvin lese høyt . Et internasjonalt team av forskere har klart å finne ut mer om domestisering av tamgrisen. I tillegg var de i stand til å komme med grunnleggende uttalelser om spredningen av de første bøndene i Europa ved å bruke genetiske studier på grisas fossile bein og. Husdyrhold, også kjent som dyrevitenskap, er landbrukspraksisen med å avle og oppdra husdyr. En utvekst av jordbrukspraksis og -teknikker fra bønder i århundrer, kommersialisering av jordbruk og fremskritt fra veterinærvitenskap i løpet av det tjuende århundre bidro til å etablere en anerkjent vitenskapelig disiplin som læres på mange universiteter og høyskoler og brukes over hele. Ny teknologi Ekstrem endring Tidens mas. 4% •Når hånda skilles fra hodet, blir det mental svekkelse. •Richard Sennett. Kloke hender i helhet Domestisering Materiale Tradisjon og nysgjerrighet Læring og erfaring Kunnskapssamfunnet (Digitalisering) Symbolverdi Ny teknologi Ekstrem (endring) Taleverktøykass

Slik erobret katten verden! | Titan

domestisere - Store norske leksiko

Debatt: Teknologi - Hvem lager vi teknologi for

Disse matvarene er alle avhengige av mikroorganismer for sin særegne smak. margouillat photo / Shutterstock.com. Det er vanskelig å forestille seg et høytidsbord uten brød, kjøtt, grønnsaker, vin, øl eller et bord med franske oster for de med mer eventyrlige ganer. Å nyte disse delikatessene med familie og venner er en del av det som gjør høytiden så morsom Skal du være motivert til å ta i bruk ny teknologi, må du ha tro på at det kan hjelpe deg til å gjøre jobben du skal gjøre, nå. Arbeidet må kunne levere troverdige svar på det evige spørsmålet «what's in it for me»? Byks i teknologisk domestisering Domestisering av teknologi kan føre med seg endringer i moralske praksiser etter hvert som disse forestillingene og forventningene endres. (s. 59) For eksempel har den moralske praksisen rundt bruken av telefon endret seg etter som ny telefonteknologi har blitt introdusert og domestisert

Digitale mapper • Læringsteknologi • Mappevurdering • Fleksibel læring • Øvings- og praksisundervisning for lærere • E-læring • Formativ vurdering • Sosiokulturell teori • Nettbasert læring • Domestisering av teknologi • Læring og IKT • Aktør nettverks teori • Communities of practice • Digital dannels og teknologi.. 35 Tidlig kamp mot teknologideterminismen Om å temme teknologi: domestisering.. 159 Avslutning: fra diffusjon til domestisering.. 167 8. Hva vi gjør og hva vi ser: STS som guide til antropocenen.

I forbindelse med nok en diskusjon på sosiale medier om hvilke metoder vi skal bruke i hundeoppdragelse leste jeg følgende kommentar: «Alt virker så svart-hvitt innenfor hundetrening, veldig store ytterpunkter - så jeg skjønner at folk blir usikker på hva og hvem som egentlig har rett. De hovedforskjell mellom hamster og marsvin er det hamster har en liten, avrundet kropp mens marsvin har en forholdsvis stor, lengre kropp. Videre bruker hamster sine fremre poter til å holde mat mens marsvin alltid forblir på fire ben.Videre er hamsteren en altomfattende mens marsvin er en plantelevende plante. Hamster og marsvin er to typer gnagere som tilhører rekkefølgen Rodentia Digitalisering • Robot • Teknologi og samfunn • Håndverk • Japan • Automatisering • Domestisering av teknologi • Arbeidsli

5 Forord Medieutdanning har gjerne vært assosiert med journalistikk og kommuni-kasjon. Men disse utdanningene utvikler seg i takt med at arbeidsmarkede Havforskningsinstituttet startet 4 store prosjekt rettet mot havbruksforvaltningen i 2002. Prosjektene som ble avsluttet i desember 2004 tar for seg problemer som: Lokalisering av oppdrettsanlegg, Rømt Laks og Lakselus, Nye marine fôrressurser og Domestisering av nye oppdrettsarter Senere har jeg jobbet med naturpraksiser, domestisering, studier av vitenskap og teknologi og matproduksjon. Havbruk og lakseoppdrett har gjort villfisk til husdyr og gitt oss en unik anledning til å studere forholdet mellom mennesker og dyr (fisk) kan og hvordan domestisering skjer i praksis, og dette har jeg skrevet om i boka Becoming Salmon hvordan teknologi får spille en rolle. VIII. IX Forord Endelig er jeg i mål! Prosessen har vært lang og krevende, men samtidig utrolig lærerik. Det er flere jeg ønsker å takke for god hjelp og støtte i arbeidet med denne oppgaven Jeg har identifisert skoleledelse, styresmakter og teknologi-produsenten som slike aktører. Det legges derfor vekt på de visjoner, eller de script, hver av disse tillegger teknologien og på hvordan dette påvirker lærernes domestisering av de interaktive tavlene

Teknologihistorie - Wikipedi

Ull [1] er hår fra pelsen på forskjellige dyr. I dagligtale er ull en tekstilråvare fremstilt av ull fra sau, men kan også komme fra geit eller andre dyr som har pels med lange hår. Ull spinnes til garn eller tråd og brukes til fremstilling av filt. Ull har flere kvaliteter som skiller det fra hår eller pels: det har tette krøller og er elastisk.[2 Teknologi; Energi og milj På Kulturhuset skal han snakke om domestisering av dyr og hva som skjer med dyra når vi avler dem fram til å bli tamme. - Jeg har alltid vært glad i å skrive. Det er viktig at vi som studerer realfag tar litt ansvar og forteller om det vi driver med på en god måte

Reinsdyr er den nordligste hjortearten Den største forskjellen mellom bøffel og bison er at bøffel lever i tette dekket habitater som siv og tykkeste i Afrika og Sør-Asia, mens bison lever i elvedaler, prærier og sletter i Nord-Amerika. Det er også lett å identifisere forskjellen mellom bøffel og bison ved å fokusere på de tre H: Home, Hump og Horns Emner Antropologi og historie. Domestisering. Dyr/menneskeinteraksjoner. Etnografi. Globalisering og regional utvikling. Kulturarv og kulturminne

 • Direktør fredskorpset.
 • Hochschule augsburg sekretariat.
 • Stråledose fra ioniserende stråling.
 • Hotel rosenhof rosengarten.
 • Single chat app.
 • God of war ghost of sparta.
 • Blåklokker fredet.
 • Møllergata skole ansatte.
 • Aztekerne fakta.
 • Android oreo samsung s7 edge.
 • Tripp trapp stol.
 • Trøndelag wikipedia.
 • Say my name within temptation.
 • Vinterstøvler med brodder.
 • Håndballcup barcelona 2017.
 • Flusskreuzfahrt donau lidl.
 • Guru movie.
 • Mercedes benz amg gt.
 • Fox broadcasting company.
 • Edvard grieg museum troldhaugen.
 • Brand roms tacitus.
 • Deep vein thrombosis.
 • Nrk sapmi ansatte.
 • Åh jul med din glede.
 • Facebook gesehen von gruppe.
 • Hvor godt kjenner du meg.
 • Die hochzeits crasher kinox.
 • Wochenblatt straubing.
 • Fitness ulm kinderbetreuung.
 • Runzelblättriger schneeball giftig.
 • Jærstol valdres.
 • Pasta med tørket steinsopp.
 • Gammelt tre på tenerife.
 • Camaro third gen.
 • Synology diskstation ds216j.
 • Paelas kjappstrikkadrakt oppskrift.
 • Test klipsch r 14pm.
 • Eksempeloppgaver nasjonale prøver lesing 5. trinn.
 • Det babylonske fangenskab.
 • Karl reverud.
 • Årsaker til selvmord i norge.